Профил на купувача

Лице за контакт:
ДФСГ „Интелект“ – Плевен
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg
Михаела Карамфилова

Дата на публикуване    15.12.2014 г.
Вид: Обявление

Публична покана за доставки на материали и консумативи по:

Проект „УСПЕХ“, Проект „Нови възможности за моето бъдеще“, Проект „Близки срещи от пети вид“, Проект „Дигитални умения и иновативни подходи“ и сходни за нуждите на ДФСГ „Интелект“.

Идентификационен номер:

1166-2014-0001

Url до регистъра на ОП
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870

Указания и образци на документи:

pdf   Вътрешни правила

pdf   Решение

pdf  Протокол