Стипендии за първи срок на учебната 2016-2017 г.

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Първи  срок на учебната 2016-2017 година:

  1. Стипендия за ученици без родители и ученици с трайни увреждания – 25,00лева
  2. Социална стипендия – 21,00лева
  3. Стипендия за отличен успех – на база класиране от 21,00 лева до 50,00 лева. 
  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия /Приложение 4/ – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия и нямат наложени наказания от Педагогическия съвет

 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /Приложение 3/ – подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи  за периода: 01 АПРИЛ 2016г. – 30 СЕПТЕМВРИ  2016г. (включително)

 

  • Приложенията (4 и 3) се получават от класния ръководител.

 

  • Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка и подпис.

 

(Забележка: Всеки ученик кандидатства само за един вид стипендия!)

 

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  02.11.2016 г

Съобщението, критериите и сроковете можете да видите и на таблото до Учителската стая.