Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година
Съдържание на новината:

Уважаеми родители на седмокласници,

  Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издават до 03.07.2020 г.

    В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Плевен.

   Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Плевен училища – центрове на територията на област Плевен, посочени по-долу.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.  

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

    Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

   В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

   При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.   

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

 Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (03 – 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

ОбщинаУчилище-център, населено мястоАдресЩе приема документи на:
БЕЛЕНЕОУ „Васил Левски“ Беленеул. „Еп.Евгений Босилков“ №1I и III етап
ГУЛЯНЦИСУ „Христо Смирненски“ Гулянциул.“Г.С.Раковски“ №19I и III етап
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯСУ „Васил Априлов“ Долна Митрополияул.“Трети март“ №29АI етап
ДОЛНИ ДЪБНИКНУ „Св.Св.Кирил и Методий“ул. „Васил Левски“ № 30I и III етап
ИСКЪРСУ „Христо Смирненски“ гр. Искърул. Георги Димитров 43I и III етап
КНЕЖАОУ „Васил Левски“ КнежаУл. „Опълченска“84I етап
ЛЕВСКИОУ „Максим Горки“ Левскиул. „В.Априлов“ № 50 I етап
НИКОПОЛСУ „Христо Ботев“ Никополул. „Сливница“ 7I и III етап
ПОРДИМОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрънс. ВълчитрънI етап
ЧЕРВЕН БРЯГОУ „Христо Смирненски“ Червен брягул.“Паисий“ 37I и III  етап
ПЛЕВЕНОУ „Йордан Йовков“ Плевенул. „Петко Каравелов“ № 22I и III етап
ПЛЕВЕНОУ „Д-р Петър Берон“ Плевенкв.Сторгозия, ул.“Д-р П.Берон“ № 2I етап
ПЛЕВЕНОУ „Васил Левски“, гр Плевенул.“Стара планина“ 6I етап
ПЛЕВЕНОУ „Св.Св.Климент Охридски“, гр. Плевен ж.к. Дружба“ ІI етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

І класиране: 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

  • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
  • До 16 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
  • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
  • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
  • На 23 юли 2020 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.