ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“
гр. Плевен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Поканени сте на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 15.12.2022 г. от
17.30 часа, в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен.
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Обществения съвет