НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА  и ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

 

Проект – провокиран от необходимостта за онагледяване на процесите в образованието.

ОНАГЛЕДЯВАНЕ в подкрепа на подобряване на експерименталната среда за повишаване на знанията. Среда насочена към постигане на ефективност в образователния процес в краткосрочен и дългосрочен аспект.  Съвременната динамика и дигитализация на процесите в образованието отдалечи част от подрастващите от културните институции като средища за надграждане и развитие в личностен и обществен аспект. Амбицията ни като педагогически специалисти е да осигурим съвременна образователна среда и да дадем възможност на своите ученици да използват съвременни технологии в учебния процес.

 

ДФСГ „Интелект“ е с много добра материално-техническа база за провеждане на обучение по теория и практика. Училището разполага с модерни компютърни конфигурации /над 100/, копирна техника и зали, отговарящи на най-съвременните тенденции – 6 компютърни кабинета, такива по химия, физика, биология, история и география; икономика, библиотека и просторен физкултурен салон, а така също и четири мултимедийни зали, както и изградена училищна STEM среда в един от новите ни кабинети.

Гимназията е със съвременна модерна и позитивна учебна среда, което е основополагащо при подготовката на материалите и на учениците по повод предстоящите изнесени часове по проекта.

Творческата среда, която изграждаме поставя ученика в центъра на процесите и стимулира личностното развитие чрез решаване на казуси и практически ситуации, подобрява условията на труд и обучение с оглед повишаване на работоспособността и дълготрайността на знанията, уменията и компетенциите, изследва влиянието на въведените в образователния процес иновации.

Интерактивната трансформация на учебния процес и средата в 9 клас, привличането на родителите като партньори, даде възможност учениците от 10 клас да се включат активно в режима учене чрез правене и да разгърнат своя потенциал. Позитивната среда подпомагаща ученето и  развитието на личността в по-горните класове 11 и 12 и съчетанието на класно-урочната дейност  с изнесените часове в културни институции, като учене чрез правене  подобри и комуникативните способности на подрастващите.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 3 „Културните институции като образователна среда“ е предназначена за ученици и включвайки се в нея с организирането на  поредица от занятия на принципите „дидактическа анимация“ и „учене чрез правене“, свързани с изучаване и популяризиране на изучаваното по Икономика, Български език и литература, История и География  ние ще подобрим образователния процес. Всяко занятие ще е развито в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за неколкократно посещение на музеи, читалища, библиотеки и театри за реализиране на целия модул. Всяка една от темите съдържа лекционна /теоретична/ част, подкрепена с възможностите за онагледяване. Участниците ще имат възможност да се докоснат до реални артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето – традициите на народите, да участват в ролеви игри, да развият умения за търсене и ползване на информация, да подобрят своята аналитичност.

Провеждането на часове в музеите, библиотеките, читалищата и театрите /задължителни  и избираеми/ ще създаде условия за личностно развитие на учениците, промяна на мирогледа и индивидуалността. Ще развие познавателната и комуникативна дейности на учениците за създаване и поддържане на междуличностни отношения със съученици и различни представители на общността, в която се реализира проектът.

Изграждането на национални и европейски ценности в бъдещите поколения е приоритет на общите усилия между педагогически специалисти, родители, деятели и културни специалисти, защото се нуждаем от национални и европейски лидери, които да развиват бъдещото образование. В този аспект участието ни програмата е възможност за по – добро онагледяване на образователните процеси.