ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

1. ПОДОБРЯВАНЕ условията на експерименталната работа сред подрастващите, като се повиши информираността им и формираме у тях нови практически знания и умения, като задължителен елемент от общообразователната и профилирана подготовка.
2. РАЗШИРЯВАНЕ на съвременната образователна среда с участието на културните институции в регион Плевен за постигането на атрактивен и ефективен образователен процес, стимулиращ личностното и професионално развитие на ученици и учители.
3. ОПТИМИЗИРАНЕ на дейностите по проекта и обогатяване на индивидуалния капацитет при осъществяване на дейности и инициативи със сътрудничеството на библиотеки, читалища, музеи и тетри, като културни средища за развитие на проактивността и креативността. Това ще подобри процесите на учене, грамотността и се очаква да промени положително индивидуалните резултати по предмети от предметната област на икономиката, география и икономика.
4. ОСМИСЛЯНЕ на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността за изграждането на нагласата, че всеки от учениците трябва да се стреми да търси подход към затрудненията и предизвикателствата на всекидневието.
5. СЪЗДАВАНЕ на интерес и любов към литературата и културните ценности. Разглеждане на литературата като изкуство и особен начин на изображение на действителността; като форма на обществено съзнание; като процес на създаване; като продукт на творческа дейност; като вид информация и като знакова система. Поставяме си за цел да изградим отношение към културата като цяло и учениците да придобият по-задълбочени познания в областта на литературно -историческото наследство и съвременната литература. По този начин ще насърчим творческото мислене и креативността.
6. ОСИГУРЯВАНЕ на възможности за използване на културните институции като образователна среда и място за творческо развитие. Стремежът ни е да осигурим повече възможности за използване на културните институции като образователна среда, за развиване на въображението на учениците, за повишаване на дигиталните им умения, компетентности, аналитичното мислене и за формиране умения за учене през целия живот. Умения, необходими както в бъдещето професионално развитие, така и в личностен аспект.