ПЛАН за обучение на учениците, включени в проект по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА  и ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“

Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Тема Институция Очаквани резултати
1 Из „Под игото“ (Иван Вазов) ,,Регионалния исторически музей – Плевен“ Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с историята на четенето на „Под игото“.

Различава в откъси от „Под игото“ светогледни идеи, характерни за българската култура през периода от Освобождението до Първата световна война, в съпоставка с други творби от Иван Вазов и обяснява прилики и помежду им в контекста на културната динамика.

2 „Епопея на забравените“ –„Левски“ (Иван Вазов) Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев“ Съпоставя с личния си опит интерпретирани в „Левски“ ценности и норми, проблеми

и конфликти, характерни за българската култура през периода от Освобождението до Първата световна война, и обосновава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Левски“ специфични начини на въздействие.

3 Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Алеко Константинов) ,,Регионалната библиотека Христо Смирненски – Плевен“ Различава в „Бай Ганьо се върна от Европа“ светогледни идеи, характерни за българската културата през периода от Освобождението до Първата световна война, в съпоставка с други творби от А. Константинов и обяснява разлики помежду им в контекста на културната динамика.
4 „Да се завърнеш…“ (Димчо Дебелянов) ,,Регионалната библиотека Христо Смирненски – Плевен“ Разпознава жанрови характеристики на елегията, проявени в „Да се завърнеш…“. Тълкува „Да се завърнеш…“ съобразно жанровите и/или културноисторическите характеристики на творбата.

Различава проявления на характерни черти на символизма в „Да се завърнеш…“ и тълкува творбата съобразно посочените проявления.

5 Есе по граждански проблем Народно читалище ,,Съгласие 1869“ Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.

Създава есе по граждански проблем.

6 „Гераците“ (Елин Пелин) Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев“ Различава проявления на характерни черти на реализма в „Гераците“ и тълкува творбата съобразно посочените проявления. Различава светогледни идеи, характерни за българската култура през периода от Освобождението до Първата световна война.
7 „Зимни вечери“ (Христо Смирненски) ,,Регионалната библиотека Христо Смирненски – Плевен“ Съпоставя с личния си опит интерпретирани в „Зимни вечери“ ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за българската култура през периода между двете световни войни, и обосновава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Зимни вечери“ специфични начини на въздействие.

8 „Албена“ (Йордан Йовков) Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев“ Идентифицира и оценява в „Албена“ специфични начини на въздействие.
9 „Дърво без корен“ (Николай Хайтов) ,,Регионалната библиотека Христо Смирненски – Плевен“ Разпознава литературни похвати, тропи и фигури в „Дърво без корен“ и обяснява функциите им. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в „Дърво без корен“ ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за българската култура през периода след Втората световна война, и обосновава позиция по тях.
10 Българската литература от периода след Втората световна война ,,Регионалния исторически музей – Плевен“ Различава отличителни за българската култура от периода след Втората световна война светогледни идеи.
11 България на кръстопът. Работа с документи ,,Регионалната библиотека Христо Смирненски – Плевен“ Познава видовете географско положение (абсолютно географско положение, относително географско положение).

Определя географското положение на България и мястото ѝ на Балканите, в Европа и света.

Проследява промените в териториалния обхват на България след 1878 г.

Характеризира държавните граници по алгоритъм с помощта на географска карта

Интерпретира информация за географското положение и границите на България от различни източници.

Оценява стопанското значение на държавните граници.

12 Природногеографски области в България. Дунавска равнина Народно читалище ,,Съгласие 1869“ Характеризира по картографски и графични изображения особености на Дунавската равнина: географско положение и граници, морфохидрографски особености, релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят.

Оценява природноресурсния потенциал на областта.

Коментира проблеми в контекста на идеята за устойчивото развитие.

Локализира (назовава и посочва) на картата защитени територии в областта.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подбраните теми са насочени към личностното израстване на младежите и девойките от 8 до 12 клас