НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Модул „Ритуализация на училищния живот” – изработване на училищна униформа

Наименование на проекта

„УНИФОРМАТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ” – изработване на униформа за учащите се от девети и десети клас

Чрез въвеждане на униформата се цели осъществяване на дългосрочна програма  за ритуализация на училищния живот и утвърждаване на обществено значим образ на гимназията.

Чрез естетизацията се поставят и конкретни възпитателни цели, свързани с дисциплината, сериозното отношение към образователния процес, създаване на трайни организационни навици и възможности за личностен принос на всеки ученик в общоучилищния живот.

Основни цели:

1. Утвърждаване на естетическа среда за въздействие и влияние върху учащите се чрез уважение на училището като средище за обучение и възпитание.

2. Изграждане на нови мотивационни моменти за принадлежност към гимназията чрез обсъдена с учащите се и приета от тях униформа като отличителна черта на ДФСГ „Интелект”.

3. Изработване на ученическа униформа за 227 ученици от 9 и 10 клас на ДФСГ „Интелект”.

Основни резултати:

1. Иденетификация на учащите се с конкретното училище чрез приетата униформа като основен белег на ДФСГ „Интелект”.

2. Създаване на условия за приемане на униформата като основен елемент, иденетифициращ училището от кандидатстващите за обучение в ДФСГ „Интелект” със задължителен характер.

Участници и партньори

  • брой ученици – 227
  • основните партньори

– Община Плевен

– Училищно настоятелство

– В-к „Посредник”