ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

  • Създаване на възможност за личностно израстване;
  • Екипно взаимодействие в подкрепа на индивидуалните интереси за социално израстване;
  • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система;
  • Формиране на положителни нагласи към образованието;
  • Повишаване на музикалната, танцова и спортна култура като основа за изграждане на културни ценности;
  • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване в системата на училищното образование;
  • Повишаване на физическата дееспособност и творческа активност;
  • Оптимизиране взаимодействието на училището с учениците и родителите за възпитаване на нравствени добродетели.