ПРОЕКТ „КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕНЖДМЪНТ“

Програма „Леонардо да Винчи“

 

Критичният поглед към проекта, след неговото приключване, затвърди у нас убеждението, че избраната тематична област “Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт” напълно съответства на етапа, в който се намираше българският бизнес. Този проект бе реализиран в период на предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз, което „постави“ изискване за нов тип мениджъри, готови да прилагат европейските стандарти в областта на фирменото управление; за непрекъснато подобряване уменията и компетенциите на хората, което бе и една от целите на програма “Леонардо да Винчи”.

Проектът „Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт“ се реализира в рамките на една календарна година (01.06.2004-01.06.2005 год.) от ДФСГ „Интелект“ в партньорство с Agricola – Institut GmbH, Лайпциг, Германия. В рамките на проектните дейности 30 ученици осъществиха триседмичната практика в Лайпциг, която им даде възможност да посетят десет фирми и учреждения и да сравнят прилаганите у нас и в Германия схеми за вътрешнофирмена и междуфирмена комуникация, да оценят влиянието на организацията върху ефективността на управленските дейности. Организираните от немския партньор посещения във фирми и институции с различни сфери на дейност, даде възможност на ползвателите да се запознаят с иновативни организационни структури на управление и да оценят ролята на новите технологии при изграждането на ефективни комуникационни системи. Лекционният материал и работните посещения във фирмите разшириха и теоретичната, и практическата подготовка на ползвателите, което им осигурява сериозни предимства при бъдещата им реализация.

Реализираната транснационална практика предложи на ползвателите един нов европейски подход към „признаване ценността на ученето – учене, основаващо се на правото за свободно движение в рамките на Европейския съюз.