ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС“

Програма „Леонардо да Винчи“

 

Проект „Социално отговорен бизнес“ бе реализиран от ДФСГ „Интелект“ в периода 01.09.07 – 30.08.2008 г., по програма „Ленардо да Винчи“ на Центъра за развитие на човешките ресурси в партньорство с F+U Sachsen gGmbH, Кемниц, Германия.

В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности:

  • подбор на група от 20 ползватели от ДФСГ „Интелект“ за участие в траснационална практика в гр. Кемниц, Германия;
  • осигуряване на културна, езикова и професионална подготовка на ползвателите преди провеждането на транснационалната практика;
  • провеждане на транснационална практика в Кемниц, Германия през периода 28.04-18.05.2008г.;
  • популяризиране на дейностите по проекта и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта.

Подборът на участниците в проекта се извърши на два етапа, на база разработени и приети от специална комисия критерии, одобрени на Педагогически съвет. След окончателната селекция бе проведена езикова и културна подготовка от висококвалифициран преподавател на ДФСГ «Интелект». Съществена част от предварителната подготовка бе професионалната подготовка на ползвателите, чрез която се формираха умения за екипно взаимодействие в групата, умения за вземане на решения, умения за анализ и синтез на информация, за оценка на процесите, свързани с утвърждаване на идеята за социално отговорен бизнес в България. Елемент от подготовката бе посещението в плевенски фирми за запознаване с опита им в сферата на социалната отговорност, което даде възможност на ползвателите да оценят и обобщят прилаганите в България до момента практики.

В помощ на предварителната подготовка на ползвателите, екипът на проекта създаде Помагало, съдържащо най-важната и актуална информация за социалната ангажираност на бизнеса и полезни приложения за културната и езиковата подготовка. Помагалото бе ценен помощник на ползвателите при изпълнение на самостоятелните задачи, свързани с попълване на Работната тетрадка (също специално разработена от екипа на проекта за целите на обучението и реализирането на проекта).

В рамките на проекта ползвателите проведоха и производствената практика от 28 април до 18 май 2008 год. в гр. Кемниц, Германия, във фирми и организации от различни сфери. Обект на предварително договаряне с приемащата организация бе работна програма, която да предложи такова разнообразие на ползвателите, че да могат да се обхванат възможно повече фирмени стратегии на социално отговорна политики. Разпределени по сфери на дейност, фирмите и организациите, в които бе проведена практиката са:

  • Търговия и услуги (в т.ч. образователни услуги): Мебелна къща ИКЕА, Търговска и промишлена камара IHK, Технически университет – Кемниц, Спестовна каса-Кемниц, Печатница Freie Presse; F+U Sachsen gGmbH
  • Лека промишленост: Фабрика за тестени изделия Riessa, Фабрика за производство на минерални води и безалкохолни напитки Lihtenau, Пивоварна фабрика Braustolz;
  • Институции: Общинска управа – Кемниц, Профсъюз Ver.di.

Проведената триседмична практика в Кемниц, Германия, даде възможност на ползвателите да сравнят прилаганите у нас и в Германия модели на социално отговорен бизнес, да оценят  ползите на този подход за средата, за хората и за бизнеса като цяло. Добре подбраният от партньора ни в Германия профил на фирмите, в които беше организирана практиката, даде възможност ползвателите да се запознаят с разнообразни иновативни стратегии при осъществяване на социално отговорен бизнес в Германия. Всичко това спомогна сравнителният анализ на българския опит и немските практики да стане по-пълен и у ползвателите да се утвърди убеждението, че успешен бизнес в България е възможен само ако се съблюдават принципите на социалната отговорност.

Проведените семинарни занятия, както и атрактивно поднесения лекционен материал по време на престоя в Германия, разшириха теоретичната и практическата подготовка на ползвателите, което им гарантира сериозни предимства при бъдещата им реализация. Осигурените условия за запознаване с историята, културата и бита на една развита европейска страна, бяха една сериозна крачка по пътя към разширяване на кръгозора на ползвателите, към поставянето и преследването на по-високи цели, свързани с личностното им развитие и бъдещата им кариера.