Проект „Гъвкави подходи и индивидуални решения в банкирането в условията на интернационализация на банковата сфера – добри европейски практики“

секторна програма „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“

 

Проект „Гъвкави подходи и индивидуални решения в банкирането в условията на интернационализация на банковата сфера – добри европейски практики“ бе реализиран в рамките на една календарна година (01.06.2011 – 01.06.2012 г.) от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен, като инициираща организация, в партньорство с Berlink GmbH, Берлин, Германия, като приемаща (посредническа) организация. Проектните дейности бяха насочени към повишаване професионалните компетенции на ученици, преминаващи първоначално професионално обучение по специалността „Банково дело“ в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – Плевен. Основна цел на проекта бе да подкрепи обучението на ползвателите в професионалната област, която те са избрали за свой път на развитие, като им даде възможност „да се докоснат“ до една от най-развитите банкови система в Европа – банковата система на Германия.

В рамките на проекта 20 ученици преминаха през предварителна културна, професионална и езикова подготовка. В резултат от екипната работа на участниците в проекта, бяха изработени филми за Плевен и България, които те представиха в Германия, по време на практиката. Част от предварителната подготовка на ползвателите бе свързана с проучване в български банки на тема „Банкови продукти – ефективна дистрибуция и промоция”. Партньори на училището при изпълнение на тази дейност бяха ПроКредит Банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Societe Generale Eкспресбанк и Алианц Банк. Ползвателите, на свои работни посещения в Плевенските клонове на тези банки, имаха възможност да се срещнат с банкови служители и да получат отговори на своите въпроси, касаещи темата на проучването.

През периода 26.03.2012 – 15.04.2012 година участниците в проекта осъществиха триседмична практика във водещи немски банки и финансови институции в Берлин В резултат на проектните дейности ползвателите разшириха и обогатиха своите компетенции в областта, в която преминават първоначално професионално обучение – банковото дело, повишиха чуждоезиковите си и комуникативни умения на немски език, обогатиха ценностната си ориентация за кариерното развитие, повишиха конкурентноспособността си за пазара на труда.

Проектът успя да подкрепи обучителните дейности на ползвателите чрез: разширяване професионалните им компетенции със знания за основните тенденции в продуктовата политика на водещи европейски банки и предлаганите от тях съвременни и иновативни банкови продукти; формиране на начални умения за прилагане на гъвкави подходи и индивидуални решения при комуникация с клиента, с цел повишаване качеството на банковите услуги; повишаване на чуждоезиковите и комуникативни умения на немски език, запознаване със спецификата на социокултурната и бизнес-среда в Германия.