Проект   „Персонален мениджмънт в малките и средни предприятия“

 Проектът “Персонален мениджмънт в малките и средни предприятия” е ориентиран към група младежи 16 -18 годишни, усвоили начални професионални умения по икономика, в това число мениджмънт и маркетинг в процеса на обучение в ДФСГ “Интелект”” – гр. Плевен.

Целта на този проект е да запознае  и обогати информацията на младите хора за управлението на човешките ресурси – цели, проблеми и аспекти в краткосрочен и дългосрочен план.

Във връзка с това в хода на проекта постигаме и подобряване на:

  • уменията на младите хора в начално професионално обучение в сферата на персоналния мениджмънт
  • приложение на професионалните компетенции в нова работна среда, което улеснява бъдещата професионална интеграция
  • възможностите за последователно вземане на решения и обогатяване на професионалните знания и умения и отговорностите на ползвателите

Нашето предложение отговаря  и на  целта да насърчи и подсили връзките на професионалното обучение към иновационния процес с оглед насърчаване на конкурентноспособността и предприемачеството в светлината на създаване на нови възможности за заетост”, като се използва опита на испанските фирми.

Опит, който води до :

  • насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение към процеса на иновации в съвременния персонален мениджмънт
  • повишаване на конкурентноспособността на младите хора и  осигуряване на  по-големи възможности за заетост на регионално и национално ниво
  • сътрудничество между инициатора и института за професионално обучение и малките и средни предприятия в приемащата страна както по време на практиката, така и при разпространяване на резултатите ще доведе до взаимодействие между различните институции.

Стратегията на инициатора  и партньорите е насочена към реализиране на всички дейности от проекта. Тя е съобразена с възрастовата граница на ползвателите , достигнатата от тях степен на езикова и професионална подготовка и възможностите, които предлага партниращата организация.

Работата по проекта  даде възможност на ползвателите да разширят професионалните си умения във областта на икономиката и по конкретно мениджмънта. По  този начин  се улесни тяхната интеграция на пазара на труда. Проектът  допринесе и до  подобряване нивото на професионалната лексика на ползвателите на работния език на проекта  и до запознаване с културната и бизнес-среда в Испания.

Партньорство с организация STEP  – STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES

Организация STEP –Севиля, Испания  е обучителна институция , която работи активно по проекти на програма  Леонардо да Винчи . Има реализирани през 2005 г. проекти за обмени и практики в Румъния, Испания, Турция, Франция, Гърция, Естония, Португалия. В настоящия момент дейността на организацията е насочена към управление на човешкия фактор в бизнес средите; архитектурен и графичен дизайн; опазване на околната среда и градинарство; социални работи с неправителствени  организации; туризъм; театър; занаяти; медии и други.

Главен приоритет на организацията е да дава знания и възможности на младите хора за добиване на професионален и педагогически опит, необходим за реализация на трудовия пазар и възможност за евроинтеграция на труда.

Като приемаща организация по програма Леонардо да Винчи дава възможност за: повишаване на професионалните компетенции и мобилност в Европейския Съюз; повишаване на постиженията и качеството в образованието посредством нови технологии;  социализация на мултикултурни групи;  развитие на комуникативните и професионални умения на младите хора в бизнес- среда в страна членка на Европейския Съюз.

Ползи за приемащата организация STEP -STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES-Севиля, Испания е обогатяване на опита при работа с български партньор в областта на персоналния мениджмънт

В резултат на проекта иницииращата организация  повиши качеството на преподаване, уменията на младите хора в сферата на персоналния мениджмънт.

Установените нужди на ползвателя са от усъвършенстване на професионалните компетенции на младите хора в начално професионално обучение на европейско ниво, което налага транснационалната мобилност. Добавената стойност се изразява в придобитите нови компетенции в приемащата страна.

Резултати след реализирането на проекта:

1.             Повишени професионални компетенции  на групата ползватели от ДФСГ “Интелект”-Плевен

2.             Запознаване на ползвателите с европейските стандарти в областта на персоналния мениджмънт и мотивирането им за прилагане в България.

3.             Доразвиване езиковата култура на 30 ползватели по проекта в конкретната професионална сфера.

4.             Запознаване на ползвателите с културното развитие на Испания.

5.             Популяризиране на придобитите знания и умения в областта на мениджмънта от ползвателите сред тяхната общност.

В посочените резултати се изразява и добавената стойност на образованието и обучението за ползвателите.

Проекта  се реализира в рамките на една календарна година юни 2006 – юни 2007 година от ДФСГ “Интелект”, като инициираща организация  в партньорство с STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES – Севиля- Испания, като приемаща организация. В рамките на проекта се осъществи триседмична практика в испански фирми през периода март – април 2007 год., при условия осигурени от приемащата организация.