РЕЗУЛТАТИ

  • работа с иновативни методи и интерактивни техники и похвати за повишаване на мотивацията;
  • създадено иновативно образователно пространство между партньори, като част от подкрепящата образователна среда;
  • обмен на добри практики и обогатяване на педагогическия и професионален опит;
  • демонстрация на практики и постижение в отговор на образователна динамика във времето;
  • създаване на условия за дългосрочно партньорство и подкрепа в рамките на учене през целия живот;
  • реализиране на мобилности и създаване на възможност за разширяване на мирогледа, опита, практиката и др.;
  • изграждане на уеб базирани пространства с иновативни материали и модели за работа;
  • информиране и привличане на широката общественост към новите модели за развитие и управление на знанието.

 


 ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ гр. Плевен и ПГИ гр. Смолян


ПГИМ гр. Пазарджик и ПГИ гр. Благоевград