От 2002 до 2005 година ДФСГ „Интелект” – гр. Плевен участва в тригодишен проект по програма Сократ, Коменски 1 за междуучилищно сътрудничество в областта на средното образование. Заглавието на проекта е „Празници и фестивали в Европа” с координатор средно училище от гр. Кукубелус, Испания и партньорски училища от Полша, Румъния, Германия, Швеция и България. Нашето училище участва в две мобилности – през 2003 г. в гр. Оребрьо, Швеция и през 2004 г. в гр. Олтени, Румъния. Обменени са добри практики между образователните институции в сферата на културно-историческото наследство на участващите държави, техния традиционен празничен календар, спецификите на фолкрора – музика, танци, национални носии, обредност, традиционна храна. Нашето училище осъществи  междукултурен обмен, като разработи  обучителни материали, информационни брошури, организира  състезания, издаде книжки, свързани с фолклорния календар на България и важни национални празници. Създадена беше и web-страница по проекта.

Мобилност в Швеция

Мобилност в Румъния