Основната цел на проекта е обогатяване на знанията и уменията на участниците за управлението на корпоративния имидж. За реализацията й насочихме работата си към овладяване на основните комуникативни системи и роли при деловото общуване, развитие на уменията за управление на конфликти и за ефективно водене на преговори и към приобщаване на участниците към качествените европейски и световни практики в бизнес етикета и деловото общуване.

В хода на предварителната подготовка участниците в проекта обогатиха уменията си в сферата на социалното и деловото общуване и знанията си за организацията и поведението на разнообразни бизнес събития; овладяха изискванията на бизнес етикета, съгласно най-разпространените европейски практики и с оглед на иницииране на благоприятни взаимоотношения с чуждестранни бизнес партньори. Развиха умения за разрешаване на деликатни проблеми в деловото ежедневие и за управление на конфликти.  Обогатиха професионалната си лексика на работния език по проекта, запознаха се с културата на страната – домакин – Германия и нейния принос в европейската история и цивилизация. Проведена бе триседмична практика в Германия, при реализацията на която бяха затвърдени, приложени и обогатени натрупаните знания и доразвит реалния опит в областта на бизнес етикета и деловото общуване.  
След приключване на практиката участниците в проекта споделиха своя опит и впечатления с ученическата общност в града, с представители на нашите регионални партньори и на обществените и бизнес средите в Плевен, както и с медиите. Те отчитат ефекта на своите знания и опит както в сферата на ежедневното социално общуване, така и в ситуации, налагащи делови стил на поведение.

Предварителна подготовка

Мобилност