На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, Наредба за приобщаващото образование от 2016 г., чл. 16, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., чл. 26 от Вътрешните правила за работната заплата и Протокол № 14 от 14.09.2022 г. от Педагогически съвет на ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ се определят заниманията по интереси за учебната 2022/2023 г.