Клуб „Традиции и изкуство“

Цели:

Да се възпитава у учениците любов към българския фолклор и неговото богатство. Да се познават традициите и обичаите, свързани с годишния обреден календар. Да се съхранява богатството на автентичния фолклор.

Очаквани резултати:

Познаване на традициите и обичаите, свързани с празниците от годишния календар в българския фолклор, разбиране на символиката на обредите, съхраняване и предаване за бъдещето на богатството на българския фолклор.