Клуб „Магията на словото“

Цели:

  1. Формиране на обществено самосъзнание, толерантност към околните и активна гражданска позиция у учениците.
  2. Повишаване на образователния процес, развиване и усъвършенстване на ключовите компетентности у учениците.
  3. Откриване, запазване и развиване таланта на всяко едно дете, така че то да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.
  4. Превръщане на ученика в активен участник в социални събития и мотивирането му към позитивна промяна.

Очаквани резултати:

  1. Развитие ба способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.
  2. Проследяват, познават, разбират и „пазят“ постиженията на първите български книжовници-първоучители и просветители на българския род.
  3. Разбират и прилагат силата на словото.
  4. Разбират и умеят да боравят с богатството на българския език в различни комуникативни ситуации.
  5. Придобиване на умения за подготовка и реализация на празнична програма във връзка с тържествени чествания.