Клуб „Лидерите с Интелект“

Цели:

Занимания в групата по интереси ще помогнат на учениците да развият своите лидерски качества и да се включат в различни дейности, както и ще подпомогнат комуникацията между отделните класове.

Най-полезното място за изява на младите лидери е именно ученическия съвет в гимназията, той е мястото, където учениците дават предложения, обменят мнения и идеи във връзка с развитие на училищния живот и бъдещето на гимназията. Това е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство като цяло. Чрез ученическото самоуправление, младите хора се изграждат и развиват своите ключови компетенции, като се превръщат в истински отговорни граждани.

Очаквани резултати:

  1. Самосъзнати млади хора с ясно изразена лидерска позиция.
  2. Повишена училищна активност.
  3. Градивна комуникация във формален и неформален аспект.