Клуб „ЕВРОПА“

Цели:

Обучението по гражданско образование е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество. Гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на ученика като гражданин на Република България и на Европейския съюз и като личност, която:

  • Е свободна и способна да взема отговорни решения за себе си си другите;
  • Познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;
  • Има осъзнати отношения с държавата и обществото;
  • Е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна промяна.

Специфичните цели визират:

  • Създаване на благоприятна педагогическа обстановка, която да осигури на учениците възможност да осъзнаят и осмислят всички аспекти на гражданското образование и мястото на България в Европа;
  • Запознаване на учителите и класните ръководители с нови, успешни педагогически практики, ценен чуждестранен опит, осигуряване на компетентна помощ от експерти;
  • Учениците да участват пряко в дискусии, форуми и дебати по обществено значими и социални въпроси;
  • Да се изградят у тях нагласи за грижливо отношение към продуктите на човешкия труд;
  • Насищане с необходимата литература, създаване на банка за съхранение на добър опит, идеи, презентации и филми;
  • Изграждане на гражданска култура чрез овладяване на граждански знания и формиране на граждански навици и добродетели, позитивна ценностна система и обективен правилен светоглед.