Проект «Иновации в маркетинга»

            Целта на проекта да запознае и обогати информацията на младите хора в областта на маркетинга. Ползвателите – 20 ученици на възраст 16 – 18 години в начално професионално обучение в Държавна финансово – стопанска гимназия «Интелект» Плевен повишиха съществуващите компетенции в конкретните професионални области, чрез запознаване и взаимстване на опита от иновации в маркетинга в Малта.

            Реализирането на проекта «Иновации в маркетинга» допренесe за подобряване на: уменията на младите хора в начално професионално обучение в сферата на маркетинга, приложение на професионални компетенции в нова работна среда, което улеснява бъдещата професионална реализация и  интеграция, обогатяване на знанията за културните, исторически и георгафски особености на Малта, използването на ИКТ в различни икономически сфери.

Критерии за подбор и набиране на крайните ползватели

Критериите за подбор на ползвателите са одобрени от педагогическия съвет на ДФСГ «Интелект» и са:

 • Ученици от 9 до 11 клас в  ДФСГ «Интелект» Плевен
 • Среден успех от предходната година най- малко Мн.добър 4.50
 • Постигнати резултати в професионалната подготовка
 • Проявен интерес към икономическата проблематика – участие в училищни и извънкласни форми на обучение
 • Умение за работа в екип
 • Комуникативности и креативност
 • Да са  сериозни, отговорни, мотивирани с желание за работа
 • Да са  дисциплинирани
 • Да не са участвали в други проекти

Подбора на участниците  премина през следните етапи:

 • Набиране на участници по формални критерии – подаване на CV и мотивационно писмо и препоръка от класния ръководител.
  • Провеждане на тест за  проверка нивото на професионалната подготовка и езикова подготовка / обща лексика/
  • Интервю на английски език с всеки кандидат по отделно за установяване владеенето на икономическа терминология и комуникативност в общуването

Предварителната подготовка (езикова, културна и педагогическа)

            Ползвателите по проекта „Иновации в маркетинга” бяха подготвени за практиката в град Флориана – Малта от екип от специалисти, преподаватели на ДФСГ „Интелект” – инициираща организация в следните насоки:

ПЪРВА НАСОКА:  Педагогическа  подготовка:

Обогатяване на теоретичните знания в сферата на маркетинга за:

Изработване на въпросници,оргатизиране и провеждане на маркетингово проучване  сред учениците от ДФСГ «Интелект» за нагласата им и готовността да носят ученически униформи.

Изграждане на умения за екипна работа в групата

Формиране на умения за създаване на рекламни послания

Тази част от педагогическата подготовка  се осъществи  съгласно работен график в семинарни модули, посредством интерактивни методи  – работа по групи, дискусии по казуси и ролеви игри.

В Малта лекции и упражнения за изработване на реклама на продукт и на търговска марка,изработване на лого на застрахователна компания, разработване на бизнес план, изработване на рекламни материали (брошури, флаери) разработване на опаковка на създаден от тях продукт. Срещи с представители на местния бизнес.

ВТОРА НАСОКА: Културна подготовка

Запознаване с психологията на двата народа

Запознаване с традициите и обичаите на регионите от двете страни

Опознаване на културните ценности

Изучаване на основните норми на поведение в междукултурна и международна среда

Подготовката  протече под формата на лекции по предварително разработен график и изготвяне на брошура за всеки ползвател, включваща информация за проекта, необходима за престоя в Малта и за осъществяването на практиката. Изработване на информационни табла със забележителностите на Малта, икономиката и културните особености.

В Малта през първия ден и в  свободното време(събота и неделя) се запознахме със забележителностите на страната, придружени в някои от екскурзии от лице от приемащата организация.

ТРЕТА НАСОКА Езикова подготовка

Повишаване на езиковото ниво и култура на участниците

Запознаване със специализираната лексика от икономическата сфера за постигане на по-голяма ефективност от практиката и улесни комуникацията по време на престоя.

Подготовката  се проведе по предварително разработен график под формата на лекции, упражнения и дискусии, работа в Интернет.

            * На ползвателите бяха раздадени учебни материали – помагало,учебници по маркетинг и по английски език, анлийско – български и българо – английски речник.

С реализирането на проекта получихме следните резултати:

 • насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение към използване на иновации в маркетинга,
 •  засилване на приноса на обучението през целия живот за социално сближаване и междукултурен диалог с Малта,
 •   насърчаване на участниците в проекта към изучаването на езици,
 • засилване на приноса на обучението кам равенство между половете и личната реализация  чрез даване на еднакви възможности за участие на мъже и жени в проекта,
 • развитие на иновативни,базирани на  ИКТ идеи, услуги , образователни практики в ученето през целия живот

Постигнато бе определено ниво на професионална лексика на рабтния език на проекта, което спомогна за запознаване с културната и бизнес среда в Малта.

                Партньорството с Future focus Ltd от Флориана – организацията домакин от  Малта предложи на ползвателите европейски подходи в маркетинга.