УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

    Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. В ДФСГ „Интелект“ ще се приемат документи за записване на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

    Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

    Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи в ДФСГ „Интелект“:

  1. Заявление до директора – попълва се на място, по образец на гимназията;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за записване в училище.

    Успех!