Дигиталната трансформация на обществото поставя все по-високи изисквания към средното професионално образование и подготовката на младите, в т.ч. и по отношение на ключовите IT умения.

Дигитализацията в образованието е не само наш приоритет, но и приоритет на Европейската комисия. Прилагането и разширяването на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование.

Дигиталната икономика е заела убедително своето място и хората вече осъзнават, че уменията в тази сфера са от ключово значение днес. Това се отнася не само за предприемачите, но също и за всеки, който търси добре платена и вдъхновяваща работа.

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в задължителни и извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на образователна ИНОВАТИВНА лаборатория – STEM и IT сътрудничество.

Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. се очаква проекта да има и известен социализиращ ефект.

ДФСГ „Интелект“ като водеща образователна институция, активно използваща цифровизацията и цифровите инструменти в образованието, приема дигиталното предизвикателство за нови знания и умения и създава  възможности за подрастващите и преподавателите в гимназията, като вгражда дигиталното обучение в учебния процес.

Иновативните ни практики в образованието при обучение в дигитална среда /дистанционно, смесено/ в ерата на технологиите, нашият проектен опит и опита на партньора ще са в основата на настоящия проект, което гарантира и изпълнението на заложените цели в краткосрочен и дългосрочен аспект.

 

В последните няколко години ДФСГ „Интелект“ работи приоритетно в посока дигитализация на учебния процес и включване на цифровите технологии активно в процеса на обучение.

Част от учениците в специалностите „Икономическа информатика“, „Икономическо информационно осигуряване“ и „Електронна търговия“, наред с другите от: „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“, Бизнес администрация“ и „Съдебна администрация“, „Търговия“ – дуална форма на образование, работиха през последните години по теми като:

  • ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”;
  • ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС – ирландски практики за развитие на ключови IT умения при младите хора”;
  • “ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ в управлението на бизнес процесите – развитие на професионалната подготовка за нуждите на бизнеса”;
  • „STEM сътрудничество – глобалното образование. Синхрон между реалното и дигиталното“;
  • Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството“ /реализира се в настоящия момент/.

Това е един над 5 годишен опит по програма Еразъм + по теми насочени към дигитализацията на учебния процес и естествена основа да продължим да се развиваме в тази посока кандидатствайки и вече одобрени с проектно предложение на тема:

„Digital INTELLECT in the Digital Age“ – образователна ИНОВАТИВНА лаборатория

Гореизложеното  ни провокира да потърсим възможност за партньор с опит от реална бизнес среда:

WORK EXPERIENCE AGENCY LTD – гр. Ница – Франция

 

Проектът е насочен към:

  • реалните нужди на участниците /ученици и преподавателите/ за справяне с обучението в дигитална среда;
  • придобиване на нови  знания и умения, развитие и трансфер на ключови IT умения;
  • последващ цифров дивидент за младите хора, прилагайки уменията си в бизнеса.

Въвеждането на съвременни иновативни стратегии в преподаването, насърчавайки активното учене, креативността, творчеството и критическото мислене на учениците е основна и неделима част от идеята за изграждане на активна и граждански осъзната личност в съвременното европейско общество на 21век.

Глобално дигитално образование, което отваря очите и умовете на хората към реалностите на глобализирания свят и ги подбужда да постигнат свят с по-големи възможности и справедливост, отчитащ правата на човека.

Образование с визия, която изисква движение към модела на партньорство между образователната институция, бизнеса и хората, културите и религиите на микро и на макро равнище. Преобразуващото учене по време на мобилността, насочено към дълбока, структурна промяна в основните предпоставки на мислене, чувстване и действие. Образование чрез действие, стимулиращо въображението в мисленето и работата по творчески и носещ удовлетворение начин. Практическо изследване в реална работна среда, което дава възможност на учащите се да търсят знания чрез действия, решения чрез възможности и да предприемат инициативи, като се основават на своя  демократичен избор. Образователна перспектива, основана на факта, че съвременните хора живеят и си взаимодействат във все по – глобалния свят.

Възможността за развитие на проект „Digital INTELLECT in the Digital Age“ -образователна ИНОВАТИВНА лаборатория е една устойчива инвестиция в образованието с бъдещ дивидент: качество и ефективност на системите за образование. Образование, разширяващо уменията, компетенциите и капацитета на всеки участник – ученик и педагогически специалист, чрез интегриране на нови учебни модули и проектно базирано обучение за повишаване на дигиталната грамотност и креативност на учениците в посока:

ГЪВКАВОСТ – ДОВЕРИЕ – ЕФЕКТИВНОСТ – КАЧЕСТВО – ЦИФРОВИЗАЦИЯ!