Нашата образователна методика, съчетана с възможностите за ученици и учители по време на мобилностите, предоставени ни от партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD и произтичащите иновативните решения са основа за създаването в края на проекта на ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“, която поставя фокус на обучението чрез:

 • Компетентностен подход чрез позитивно образование – развиване на ключовите компетентности на учениците в три основни измерения: приемане и предаване на знания, развиване на умения и формиране на нагласи. Създаване на среда, която да отговаря на психологическите особености на поколенията Z и алфа, (обхванати в образованието) и такава, която да развива спонтанно техните компетентности, поставяйки ги в реална казусна среда, като ги подготвя за активни граждани на обществото на знанието. Позитивно образование в реална работна среда за подобряване на взаимоотношенията учител – ученик – работодател;
 • Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary approach) – обучението чрез интегриране на различни теми от един предмет в друг – базирано на  метода интердисциплинарни или междупредметни връзки, което прави учебния процес ефективен и съдържателен, както  във формална, така и в неформална среда  помага на учениците да изградят цялостен образ за темата, върху която работят, да бъдат активни участници, да разберат и затвърдят материала по-добре;
 • Обучение базирано на проекти (Project-based learning) – при него учениците имат възможността да разрешават различни проблеми, като приемат предизвикателствата и предлагат възможни подобрения, научават повече по учебните теми и стигат до алтернативни решения чрез проучвания, генериране на идеи и експериментиране в реални условия или такива, близки до реалността. Търсят идеи и решения на въпросите си, като използват разнообразни източници на информация, тренират критичното и аналитичното си мислене, креативността и уменията си за разрешаване на казуси. Екипна работа и сътрудничество, което развива  социалните умения и индивидуалния потенциал. Дава възможност за „изследване“ на новото учебно съдържание,  анализ на проблема, изпробване на селектираните хипотези/решения и активна обратна връзка, което повишава мотивацията на учениците поради свободата и автентичния контекст на обучението. Насърчава учениците да поемат лична отговорност. Учене в резултат на съпреживявания, базирано на любопитство и интерес, съвместно с  педагога/наставника като фасилитатор и посредник. Учене без  формално оценяване, а по-скоро  практика на сътрудничество, социално и интерактивно, при което груповите процеси преобладават над индивидуалното учене, създавайки перспектива дейностите да поощряват развитието на уменията в бъдеще;
 • Дизайн мислене (Design Thinking) – за да могат да достигнат до креативни решения, за учениците е необходимо да разглеждат проблемите като възможности. Чрез методологията на дизайн мисленето (Design Thinking) те ще се научат да прилагат творчески подход при търсенето на идеи, като развиват емпатия към човека и разбиране за контекста на проблема, така, че да могат да анализират и подберат възможно най-доброто решение. Методологията е насочена и към критичното мислене, което помага на учещите се да подхождат към проблемите с открит, критичен ум, да рефлектират върху тях и да желаят да отчитат своите мнения в светлината на новите данни и рационални аргументи. Предизвикателство на пристрастността, даващо възможност на учещите се да променят перспективите, стереотипите и предразсъдъците си. Метод, съчетан с междукултурните особености на общуване по време на мобилността, който ще допринесе за обогатяването на живота на участниците чрез размяната на елементи на идентичност, диалог и включване на всички членове от многокултурната общност по време на практиката, време на работа в екип и сътрудничество .

 

 

 

 

Фокусирайки се върху специфичния проектен опит на ДФСГ „Интелект“/над 30 г.  и опита на партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD , решихме в процеса на изпълнение на проекта да  създадем уеб базирано пространство – ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“   с конкретна цифрова информация за:

 • Компетентностния подход и създаването на позитивно образование;
 • Interdisciplinary approach, като възможност за развитие
 • Project-based learning, като ключов подход;
 • Design Thinking, като техника за провокиране на креативността;
 • Използваните онлайн инструментите за създаване и популяризиране на съдържание – акцентиране на ИКТ уменията и SMART модела в дигиталната среда за глобално образование / Google Slides, Google Docs, Google Sites, Google Forms and Drive;
 • Модела на учене чрез опити и решения за  анализ на данни, което ще  повиши знанията  по STEM предметите и ще подпомогне кариерното ориентиране на подрастващите в бъдеще.
 • Комуникационните технологии, които са ресурс, чрез който учениците и учителите осъществят основната си дейност, а именно визиуализиране на учебното съдържание в подкрепа на теоретична основа с оглед по-добро приложение в живота/Google Classroom, Google Meet,
 • Творческата и мобилна среда, развиваща въображението и мотивацията на подрастващите, място, където знанието среща реалния живот.

В създаването на  ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“ ще включим развитите модели на работа за практическо усвояване на знанията, новите методи на преподаване, STEМ подходът и други, които насърчават учениците да работят в екип за решаването на реални проблеми.

Ще участват представители на местния бизнес, както и на партньорите от гр. Ница – Франция.

Идеята е да  продължим комуникацията си онлайн с цел устойчивост на постигнатите резултати и базирайки се на надградените професионални умения да създадем съвместно онлайн пространство – онлайн лаборатория.