Мобилност УЧЕНИЦИ: 

В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2023/2024г. (30 ученика), преминаващи ПОО по икономика.

Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление на бизнес процесите. Повишената професионална подготовка в бъдеще ще способства за кариерното им развитие в отговор на нуждите на бизнеса.

Мобилност ПЕРСОНАЛ:

В проекта ще имат възможност да се включат и 10 учители по професионална подготовка или преподаващи професионални предмети с цел надграждане на професионалните компетенции за работа със системи и технологии за управление на знанието, образованието и използването на хибридни облачни модели, подпомагащи професионалното развитие на подрастващите. Това е една нова възможност за повишаване на конкурентно способността им и разширяване на професионалните компетенции.

 

Чрез мобилностите и практиката, които ще реализираме ще обогатим и развием  моделите на работа за цифровизация в  образованието в съчетание с образователната ни методика, което ще спомогне и за процеса на адаптиране на нашите ученици в бъдеще към новата работната среда.

Предвиждаме мобилностите да се реализират в  партниращите фирми на  WORK EXPERIENCE AGENCY LTD  в  гр. Ница в различни икономически сектори, което ще допринесе за по-широка обмяна на знания и компетенции.

Този проект ще създаде и едни допълнителни възможности за надграждане на професионалните компетенции на участниците – ученици по маркетинг, бизнес администрация и IT, придобити в училище, а споделянето на опита по време на мобилностите ще усъвършенства и професионалните умения и компетенции на участниците – учители.

Формата на проекта ще даде възможност за обмяна на знания, идеи, опит, приемане на предизвикателства, търсене на решения и въвличане в реална бизнес среда.

 

В подкрепа на избраната от нас тема и в продължение на училищната ни политика за активна връзка с бизнеса, мобилностите ще повишат мотивацията за учене, възможностите за разширяване на учебната среда чрез синхрон и генериране на бизнес идеи с представители на бизнеса.

Не на последно място вярваме, че това партньорство с конкретните мобилности ще е вдъхновение за един дигитален диалог, който развива умения на емпатия, активно слушане, уважение към мнението на другите и конструктивна асертивност в дигиталното общество.

Мобилност



Мониторинг и културна програма