Очакваме и следните конкретни РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ:

  • Създаване и развитие на нови международни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Франция, като част от Европа;
  • Променена учебна среда, подкрепяща не само ученето и творчеството, но интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на бъдещата професионална реализация;
  • Разширяване на дигиталната грамотност и професионалните умения на учениците, участващи в мобилността  и повишаване на професионалните компетентности на учителите, като необходимост за пазара на труда;
  • Надграждане на знанията, уменията и компетенциите на преподавателите и учениците, създаване на условия за личностно и кариерно развитие, като част от съвременните IT тенденции;
  • Въведени иновативни методи и IT инструменти за планиране и преподаване на уроците, широко прилагане на проектно базиран образователен процес в съчетание с цифровите инструменти, различни видове оценяване;
  • Създаване КРЕДИТ на доверие и повишаване на познанията в т.ч. и езиковите в контекста на глобализацията на икономическите процеси;
  • Разширяване на проектния ни опит и интегриране на гимназията в Европейското образователно пространство с цел проспериращо бъдеще в дигиталната ера.

 


Връчване на сертификати