Проект
BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ЦЕЛИ

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи:

  • ученици;
  • педагогически специалисти;
  • образователни медиатори;
  • родители.

Дейности:

  • Закупуване на технически средства за * за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
  • Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
  • Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);
  • Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда;
  • Дейности за реализиране на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.

Във връзка с изпълнение на дейността за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в електронната платформа на проекта в модул „Тренинги“ /react.mon.bg/ направихме график за обучение. Обучение проведено от външни специалисти, които подпомагат осъществяването на тренингите, лица с опит в дейностите, свързани с тероризъм, въоръжено нападение, бедствия, аварии, преодоляване на кризи и други критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, осъществяване на психологическа подкрепа и превенция в извънредни ситуации.
Външните специалисти са представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, Български червен кръст, Национален център по обществено здраве и анализи, педагогически съветници, психолози (външни за училището), експерти с опит в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.