От началото на учебната 2014-2015 година в ДФСГ „Интелект“ започва реализация на Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“ по новата програма Еразъм+. дейност  „Образователна мобилност“.

За програма Еразъм+

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“ е ориентиран към повишаване на професионалните компетенции на младежи, преминаващи първоначално професионално обучение в ДФСГ „Интелект“ – Плевен. Проектът ще се реализира в рамките на една календарна година от ДФСГ „Интелект“ – Плевен, като инициираща организация, в партньорство с FORTES Impresa Sociale SRL – Виченца, Италия, като приемаща организация.

В настоящия момент  България има нужда от подготвени мениджърски  и  изпълнителски  кадри в сферата на малкия и среден бизнес,  с подготовка и квалификация, отговаряща на Европейските стандарти.   Транснационалната мобилност ще отговори на европейската директива за развитие на малките и средни предприятия. В този контекст, настоящото предложение е насочено към подобряване качеството и увеличаване обема на хора в Европа, преминаващи първоначално професионално образование и обучение, за да могат младите хора да се запознаят с европейския опит в областта на информационните технологии и мениджмънта, да разширят и усъвършенстват професионалните си компетенции, които да пренесат в бъдещата си дейност.

ЦЕЛИТЕ на проекта са пряко свързани с целите на европейската програма „Еразъм +“ и са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им;  и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора, повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот; разпространение на добри практики; подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство.

Конкретните цели на проекта са свързани с оползотворяване на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии главно чрез прилагане на дигитални умения, запознаване със съвременни и иновативни подходи за развитие на малък и среден бизнес, повишаване на чуждоезиковите и комуникативни умения по английски език в конкретната професионална област, повишаване на културната осъзнатост на участниците за друга европейска страна – Италия с цел насърчаване на активното участие и развитие на чувство за европейско гражданство и ефективно признаване на компетентностите, придобити през периода на обучение в чужбина.

В рамките на проекта ще се осъществи триседмична практика във водещи италиански и международни фирми във Виченца, Италия, в периода 21.03.2015 г. – 12.04.2015 г.

В проекта имат право на участие ученици от 9 до 11 клас, обучавани във всичси специалности в ДФСГ „Интелект“.

Като бъдещи мениджъри обучаемите имат нужда да се запознаят с иновативни европейски практики за мениджмънт на малкия и среден бизнес и да приложат на практика усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания.

Дейностите по реализирането на проекта за мобилност са:

Подбор на групата от 33 участници в предварителната подготовка по определени предварително критерии, от които 30е ще се класират за участие в мобилността във Виченца, Италия, след полагане на изпити.

Подготовка – включва подготовка (информиране за проекта), избор на участници (процедура за подбор), установяване на споразумения с партньори и участници, езикова, междукултурна  и тематична/педагогическа/ подготовка на участниците преди заминаване.; Изпълнение на мобилността – трансгранична практика в италиански фирми. Осигуряване на подходящи фирми за практиката, работна програма, наставници във фирмите, подкрепа на участниците за адаптирането им в новата социална и професионална среда.;

В резултат на проектните дейности очакваме ползвателите  да разширят своите компетенции в областта, в която преминават първоначално професионално обучение, да повишат своите чуждоезикови и комуникативни умения на английски език, да усвоят нови, иновативни подходи в мениджмънта, да придобият дигитални умения, които са вълната на ИТ революцията и по този начин да повишат конкурентоспособността си за пазара на труда.

Потенциалните дългосрочни ползи от реализирането на проекта са: ДФСГ „Интелект“ ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, за да развият уменията и компетенциите, изисквани по време на работа, ще разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество, ще се повиши междукултурния диалог с Италия и ще се предостави възможност за участие в демократичния живот на Европа.

FORTES Impresa Sociale SRL – Виченца, приемащ партньор, ще има възможност да обогати своя опит в осъществяването на трансгранични мобилни проекти с български партньори.

Сайт на проекта:

https://digital-intellect.weebly.com/

Проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“

Статии за проекта:

Ученици от ДФСГ „Интелект“ се завърнаха от практика в Италия

https://dariknews.bg/regioni/pleven/uchenici-ot-dfsgintelekt-uchastvaha-v-transgranichna-praktika-v-grad-vichenca-1420432

От успешна практика в Италия се завърнаха ученици от ДФСГ „Интелект”

pdf Крайно класиране след проведени етапи на подбор