В училищните учебни програми се изучава основно традиционно-индустриалната икономика. За своя утрешен професионален път учениците трябва да са ориентирани към такива икономически и бизнес модели, които са дружелюбни и отговорни към околната среда. Необходимо е те да познават регламентите за опазване на околната среда и институционалната рамка за осигуряване на устойчиво развитие. У тях трябва да се изгради разбиране за икономическата стойност на екологичната стабилност – инвестиции, риск, възвращаемост, ресурсна ефективност, работни места. От друга страна, като граждани, те следва да бъдат възпитавани в устойчиви модели на екологично индивидуално и обществено потребление.
В дългосрочен аспект целта на този проект е придобиване на знания, умения и нагласи, които все повече ще се търсят на глобалния европейски пазар на труда и насърчаване на ангажираното гражданство. В краткосрочен план проектът има за цел да насърчи иновативното мислене, да повиши чувството за инициативност, предприемачество и формирането на активна  позиция към проблемите на икономическото развитие и обществото като цяло.
Придобитите в училище икономически знания могат да бъдат успешно надградени със знания, умения и компетентности за зелената икономика и устойчивото управление  и така да се запълнят очевидни дефицити в действащите учебни програми с модерно разбиране за предизвикателствата пред бъдещата световна икономика.
Проектът предвижда транснационална мобилност на учениците в Дрезден – Германия, като организацията-домакин e WBS TRAINING AG. Транснационалната мобилност е насочена към следните конкретни цели:
* запознаване с държавните регламенти и политики за устойчиво развитие в отделните сектори на националната икономика- воден сектор, транспорт, управление на отпадъците, управление на енергията, съхраняване на природата и биоразнообразието;
* ролята на Германия за екологизиране на единния европейски пазар, за прехода от кафява към нисковъглеродна икономика;
* запознаване с опита на Германия в екоиндустриите, с иновативни ресурсноефективни бизнес модели в различни икономически сектори, в създаването на зелени работни места;
* публични политики и реформи за насърчаване на иновациите и устойчивия растеж; запознаване с възможностите за данъчни облекчения и др. форми на стимулиране на фирми с доказан зелен принос; зелената икономика в контекста на инфлацията и безработицата;
* икономическата стойност на устойчивото развитие – инвестиции, риск, възвращаемост, доходи и цени;
* формиране на основните принципи на културата на екологично и стабилно потребление.
Транснационалната мобилност в Германия ще даде възможност на участниците да натрупат ценни знания, опит и нагласи и да усъвършенстват чуждоезиковите си компетенции в реална работна и културна среда