Прием за учебната 2016-2017 година
За учебната 2016 – 2017 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършен седми клас  по четири специалности с интензивно изучаване на чужд език и една паралелка след завършен осми клас, дневна форма на обучение.
Във всяка от петте паралелки  се приемат  26 ученици. Подаването на необходимите документи и класиране се извършва по утвърден от МОН график, който можете да видите в секция Общи положения на меню Прием или тук.

Учебният план на всички специалности включва:

•    Интензивно изучаване на чужд език -английски или немски в 8 клас-13 часа седмично;
•    Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;
•    Задължителна професионална подготовка ЗПП:
Включва учебни предмети по дадената специалност, които се изучават през периода на обучение от 9 до 12 клас.

Прием след седми клас

  1. Специалност „Икономическа информатика“

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:    482 Използване на компютри
Професия:   482010  Икономист информатик

 1

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уеб-дизайн, Интернет и електронна поща.

 

2. Специалност „Банково дело“

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:   343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия:     343010 Финансист

2

 

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство.

 

3. Специалност „Икономика и мениджмънт“

с интензивно изучаване на английски език

Професионално направление:   345 Стопанско управление и администрация
Професия:  345010  Икономист- мениджър

3

 

Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на предприятието,  Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Икономика и организация на предприятието, Производствена практика.

 

4. Специалност „Митническа и данъчна администрация „

13 ученици с интензивно изучаване на английски език

13 ученици с интензивно изучаване на немски език

Професионално направление:      344  Счетоводство и данъци
Професия:       344020   Данъчен и митнически посредник

5

Професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на счетоводство, Бизнес комуникации, Стокознание, Счетоводство на предприятието, Право; Финанси, Международно и данъчно законодателство, Организация и технология на митническата дейност, Икономическа информатика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

/за всички специалности с прием след завършен седми клас/

1.    Утроената оценка от Националното външно оценяване по Математика.
2.    Оценката от Националното външно оценяване по Български език и литература.
3.    Оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7 клас.
4.    Оценката по География от Удостоверението за завършен 7 клас.

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

 

Прием след 8 клас

Специалност: „Малък и среден бизнес“ 

Професия:345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

biznes-uslugi-400x225

БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.  Оценката по Математика от Свидетелството за основно образование.

2. Оценката по Български език и литература от Свидетелството за основно образование.

3. Оценката по География от Свидетелството за основно образование.

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 18