Учебният план на всички специалности включва:

Интензивно изучаване на чужд език -английски или немски в 8 клас-13 часа седмично;

Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;

Задължителна професионална подготовка ЗПП:

Включва учебни предмети по дадената специалност, които се изучават през периода на обучение от 9 до 12 клас.

Специалност „Малък и среден бизнес „

Професионално направление: 345  Счетоводство и данъци
Професия: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност "Малък и среден бизнес "
Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводството, Право, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Маркетинг, Информационни системи, Организация и управление на предприятието, Компютърен машинопис, Работа с компютър в предприятието, Счетоводство-практика, Оперативен мениджмънт

Специалност „Икономическо информационно осигуряване“

Професионално направление: 343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия: 343010 Финансист
Специалност "Застрахователно и осигурително дело"
Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Застраховане, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство

Специалност „Оперативно счетоводство“

Професионално направление: 344   Счетоводство и данъци
Професия: 344010   Оперативен счетоводител

Специалност "Оперативно счетоводство"

Професионална подготовка Микро и макроикономика, Основи на правото, Обща теория на статистиката, Обща теория на счетоводната отчетност, Финанси, Счетоводство на предприятието-теория и практика, Счетоводни стандарти, Търговско, банково и бюджетно счетоводство, Документи и документооборот на предприятието.
Специалност „Икономика и мениджмънт“ – НОВА

Професионално направление:   345 Стопанско управление и администрация
Професия:  345010  Икономист- мениджър

Специалност "Икономика и мениджмънт" - НОВА

Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на предприятието,  Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Икономика и организация на предприятието, Производствена практика.

Специалност „Електронна търговия“ – НОВА

Професионално направление:   482 Приложна информатика
Професия: 482040  Организатор- интернет
Специалност "Електронна търговия" - НОВА
Професионална подготовка : Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на търговията, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Програмиране, Мениджмънт, Маркетинг;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Интернет и Уеб дизайн, Компютърни графики и презентации, Бази от данни, Електронна търговия, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Производствена практика.

Специалност „Икономическа информатика“

Професионално направление:    482 Използване на компютри
Професия:   482010  Икономист информатик

6
Професионална подготовка :Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уеб-дизайн, Интернет и електронна поща.
Специалност „Банково дело“
Професионално направление:   343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия:     343010 Финансист
Специалност "Банково дело"
Професионална подготовка:Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство
Специалност „Митническа и данъчна администрация“
Професионално направление: 344  Счетоводство и данъци
Професия: 344020   Данъчен и митнически посредник
Специалност "Митническа и данъчна администрация"
Професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на счетоводство, Бизнес комуникации, Стокознание, Счетоводство на предприятието, Право; Финанси, Международно и данъчно законодателство, Организация и технология на митническата дейност, Икономическа информатика.