Учебният план на всички специалности включва:

Интензивно изучаване на чужд език -английски или немски в 8 клас-13 часа седмично;

Задължителна подготовка по общообразователните предмети: Български език и литература/8-12 клас/, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здрaвно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт;

Задължителна професионална подготовка ЗПП:

Включва учебни предмети по дадената специалност, които се изучават през периода на обучение от 9 до 12 клас.

Специалност „Търговия“ – дуално обучение

Професионално направление:   345 Администрация и управление
Професия:  345120  Икономист

6
Професионална подготовка : Микро и Макро икономика, Право, Финанси, Предприемачество, Икономика на търговията, Мениджмънт, Маркетинг.

Специалност „Бизнес администрация

Професионално направление: 346 Секретарски и административни офис дейности
Професия: 346010   Офис мениджър
Специалност "Малък и среден бизнес "

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводството, Право, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Маркетинг, Организация и управление на предприятието, Работа с компютър в предприятието, Счетоводство-практика.

Специалност „Икономическо информационно осигуряване“

Професионално направление: 343 Финанси, банково и зaстрахователно дело
Професия: 343010 Финансист
Специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Професионална подготовка: Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Застраховане, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство.

Специалност „Съдебна администрация“

Професионално направление: 346 Секретарски и административни офис дейности
Професия: 346040 Съдебен служител

Специалност "Оперативно счетоводство"

Професионална подготовка:

Специалност „Икономика и мениджмънт“

Професионално направление:   345 Стопанско управление и администрация
Професия:  345010  Икономист- мениджър

Специалност "Икономика и мениджмънт" - НОВА

Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на предприятието,  Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Икономика и организация на предприятието, Производствена практика.

Специалност „Електронна търговия“

Професионално направление:   482 Приложна информатика
Професия: 482040  Организатор- интернет
Специалност "Електронна търговия" - НОВА
Професионална подготовка : Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на търговията, Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Програмиране, Мениджмънт, Маркетинг;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Интернет и Уеб дизайн, Компютърни графики и презентации, Бази от данни, Електронна търговия, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Производствена практика.

Специалност „Икономическа информатика“

Професионално направление:    482 Използване на компютри
Професия:   482010  Икономист информатик

6

Професионална подготовка : Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уеб-дизайн, Интернет и електронна поща.