Важни НовиниПредстоящи събитияСтипендии

Важно съобщение!

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Първи  срок на учебната 2022-2023 година:

 1. За постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/ – сумата за месечна стипендия е  от 25,00лв. до 60,00лв.  –  получава се  за І учебен срок, от м.октомври 2022г. до м.януари 2023г. включително.
  Стипендията се отпуска  на база – класиране по обявени критерии по Приложение 1 след подадено:
  –  ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия (по образец – Приложение 4).
  За участие в класиране за стипендии за отличен успех  се допускат ученици, които са постигнали успех минимум Отличен (5,50), нямат наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет и
  общ брой допуснати отсъствия  е максимум 120 през учебната 2021/2022 година. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза.
 2. За подпомагане достъпа до образование /социална стипендия/ – сумата за месечна стипендия е 21,00лв. – получава се  за І учебен срок, от м.октомври 2022г. до м.януари 2023г. включително. Стипендията  се отпуска  на база – класиране по обявени критерии по Приложение 2 при подадени следните документи:
  – ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия (по образец – Приложение 4)
  – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец – Приложение 3)
  – Документи за доходи и други необходими документи /служебни бележки за брат или сестра – ученици в други училища, удостоверения, декларация за издръжка и др/.
  За участие в класиране за социални стипендии   се допускат ученици, които са посочили среден месечен доход, който не надвишава 710,00лв. за 6 месеца на член от семейството (от м.април до м.септември 2022г. включително),  постигнали успех не по-малко от Мн. добър (4,50), нямат наложени наказания по предложение на  Педагогическия съвет и общ брой допуснати отсъствия  е
  максимум
  120 през учебната 2021/2022 година. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза.
 3. Ученици с трайни увреждания – сумата за месечна стипендия е 21,00лв. – получава се  за
  І учебен срок, от м.октомври 2022г. до м.януари 2023г. включително. Стипендията се отпуска при подадени следни документи:
  –  ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия (по образец – Приложение 4)
  –  Необходим документ –  копие от Решение на ТЕЛК.
  Право на Стипендия за  ученици с трайни увреждания имат всички ученици, които нямат наложени наказания по предложение на  Педагогическия съвет и общ брой допуснати отсъствия  е максимум 120 през учебната 2021/2022 година. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза.
 4. Ученици без родители – сумата за месечна стипендия е 21,00лв. – получава се  за І учебен срок, от м.октомври 2022г. до м.януари 2023г. включително. Стипендията се отпуска при подадени следни документи:
  –  ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия (по образец – Приложение 4)
  –  Необходим документ  – копие на Смъртен акт.
  Право на Стипендия за  ученици без родители имат ученици, които нямат наложени наказания по предложение на  Педагогическия съвет и общ брой допуснати отсъствия  е максимум 120 през  учебната 2021/2022 година. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с представен амбулаторен лист или епикриза.
 5. Ученици, които се обучават в дуална  система – сумата за месечна стипендия е от  
  21,00лв. до 35,00лв. – получава се  от учениците в 8б клас и  9б клас в спец.Търговия  за периода от м.октомври 2022г. до м.януари 2023г. включително.
  Стипендията се отпуска  на база – класиране по обявени критерии по Приложение 5 след подадено:
  –  ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия (по образец – Приложение 4)
 6. Еднократни стипендии по чл.5 от Постановление №328/21.12.2017г. на МС –  в размер до 100 лв. – за постигнати високи резултати в учебната, извънкласна или извънучилищна дейност и за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование.

Приложение 1: Критерии за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/.

Приложение 2: Критерии за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование /социална стипендия/.

Приложение 3: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование /социална стипендия/.

Приложение  4: ЗАЯВЛЕНИЕ за отпускане на стипендия.

Приложение 5: Критерии за отпускане на стипендия за ученици, които се обучават в дуална система.

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ:  от 17.10.2022 г. до 04.11.2022г.

Приложения за изтегляне:

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!