На 15 декември от 18,00 часа в зала „Библиотека“ на ДФСГ „Интелект“ ще се състои Общо събрание на родителите при следния дневен ред:

– Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата;

– Функции и организация на работата на Обществения съвет;

– Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет

към ДФСГ „ Интелект“;

– избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ДФСГ „Интелект“