Важни НовиниГлобално училищеПроекти

„Глобалното образование е образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено.“

                                                                                                                                                                                                                                 Съвет на Европа

Тази идея е в основата на работата на Българска платформа за международно развитие (БПМР) и осъществяваният за трета поредна година конкурс „Глобално училище“. Конкурсът се организира за първи път през 2015 г., която тогава е обявена за Европейска година на развитието.

В България, по темите на глобалното образование се работи от повече от петнадесет години. Българска платформа за международно развитие е една от няколкото организации, които работят активно за задълбочаване на разбирането и развиване на капацитета за осъществяване на глобално образование. Към платформата, вече повече от 8 години съществува работна група по глобално образование, където организации, работещи по темата, обединяват усилия за устойчивото въвеждане на темите на глобалното образование в българското училище.

Как изглежда едно глобално училище?

Глобалното училище не просто интегрира принципите на глобалното образование в своя живот, а го прави устойчиво и последователно. По тази причина това беше един от основните критерии, на които трябваше да отговарят кандидатствалите 55 училища.

Устойчивостта се изразява в доказана промяна на културата на училището, методите за работа с ученици и ценностите, които прозират в нея. Тази промяна трябваше да обхваща всички нива – уменията, знанията, нагласите на самите ученици, капацитета за работа с глобално образование на учителите и нивото на участие и въвличане на общността, от която училището е част. На тази група критерии трябваше да отговаря описания предходен опит на всяко училище.

Втората група критерии бе доста сходна с първата, но вече насочена към описана и планирана инициатива, която да бъде осъществена с помощта на наградния фонд за петимата победители в конкурса. Комисията оцени най-високо реалистично описани инициативи, които целят устойчива промяна и отговарят на принципите на глобалното образование, оригинални са и отново, обхващат учениците, учителите и общността около тях.

Жури, съставено от членовете на работната група по глобално образование към БПМР, изведе десет училища финалисти, които интегрират най-целенасочено принципите на глобалното образование в своята работа. Почетно жури в състав доц. д-р Михаил Околийски (офис на Световната здравна организация в България), Елена Златанова (УНИЦЕФ България), Коста Костов (МОН), Проф. д-р Силвия Николаева (СУ „Св. Климент Охридски“), Мая Гешева (директор на Национална финансово-стопанска гимназия) избра пет училища сред десетте финалисти, които да получат награден фонд в размер на 1000 лв. за осъществяването на планирана инициатива, свързана с глобалното образование.

ДФСГ „Интелект“ е сред 10-те финалисти и е носител на наградата „Глобално училище 2018“.

КОНЦЕПЦИЯ на ДФСГ „Интелект“ по проект „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ 2018 г.

участие с проектно предложение от 5 април 2018 г.

В рамките на проект „ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ“

Реализиран от Българската платформа за международно развитие

Във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

С финансовата подкрепа на ЕК по програма „Граждански организации и местни власти“

Водени от целите на глобалното образование, ще работим за разширяване на знанията , провокиране интереса и критичното мислене по темите:

 • Здраве и благоденствие
 • Образование
 • Глобална икономика
 • Бедност
 • Екология и околна среда

За целта планираме:

 • Изготвяне на Наръчник „Видео уроци по глобално образование“

–           Ще бъде разработен от екип учители- представители на всички предметни области

–           Ще бъде създадена секция „Глобално образование“ в учил. сайт, където ще бъде достъпен за ползване в ЧК, или други часове

–           Ще бъде разпространен и на оптичен носител, за да е достъпен за ползване и в по-малки населени места

 • Създаване на СИП „Глобален гражданин“ и СИП „Здраве и благоденствие“ с цел:

–           Проучване, систематизиране на информация и изготвяне на информ. материали

–           Организиране на workshop-ове в ДФСГ и други плевенски училища

 • Визуализиране целите на хилядолетието и правата на човека върху челната страна на вътрешните стълби в ДФСГ „Интелект“
 • Организиране на Кръгла маса „Ние в глобалния свят“-ученици,учители,родители,местна общност

В отговор на активните процеси на глобализацията и водени от целите за устойчиво развитие, предвиждаме:

 • Да развиваме и обогатяваме във времето поредицата от видео уроци
 • Да работят ежегодно 2 групи СИП по глобално образование
 • Да организираме  ежегодно доброволчески кампании, срещи и беседи, с цел провокиране гражданското съзнание
 • Да разработваме проекти по глобални проблеми
 • Да работим непрекъснато за промяна на учебния процес в посока-акцент върху дискусията и главно действащо лице УЧЕНИКЪТ

Инициативата ни ще обхване:

 • Директно, всички ученици на гимназията от 8 до 12 клас (около 500) и 35 учители –класни ръководители и преподаватели по разл. дисциплини
 • Индиректно, около 200 ученици от основни училища в Плевен: „Кл.Охридски“, „В.Левски“, „Й.Йовков“ и „Цв. Спасов“, където ще се провеждат workshop-ове и ще се разпространяват информ.материали
 • Индиректно, около 100 лица-родители и представители на местната общност
 • Индиректно, около 100 лица от малки населени места на община Плевен