Важни НовиниНовиниПроекти

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”
програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1,
сектор „Професионално образование и обучение“
№ 2018-1-BG01-KA116-047187

 

Проект „Дигитална икономика – технологии за всички“ е провокиран от предизвикателствата на глобалната свързаност и дигиталните технологии, които променят традиционните правила на развитие както на бизнеса, така и на обществения сектор. Трансформацията на затворените корпоративни модели във всички индустрии, споделените работни пространства, поставената стратегическа цел на Европейската комисия за формиране на цифров единен европейски пазар до края на 2018 г., на който обаче към 2020 г. ще има недостиг на 900 хил. професионалисти в дигиталните технологии, са част от мотивите на екипа за разработване на проекта.

Проектът е насочен към две групи участници:

 • Ученици от 11 клас, преминаващи професионално образование и обучение в ДФСГ „Интелект“
 • Учители по професионална подготовка в ДФСГ „Интелект“

Основна цел на проекта е участниците да подобрят професионалните си компетентности и пригодността си към предизвикателствата на трудовия пазар в условията на дигитална икономика.

Проектът предвижда следните основни дейности:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП:

 • договаряне с приемащата организация;
 • дефиниране на очакваните резултати;
 • избор на участници в проекта в съответствие с предвидените процедури в кандидатурата за Харта за мобилност;
 • регламентиране задълженията и начините за комуникация между участващите страни;
 • реализиране на предварителна професионална, езикова и културна подготовка според потребностите на участниците.

МОБИЛНОСТ:Реализиране на мобилността:

 • 10 ученици, от 24 март до 13 април 2019 в гр. Дрезден, Германия;
 • 5 учители, от 1 април до 9 април 2019 в гр. Дрезден, Германия;,
 • мониторинг на мобилността;
 • оценяване на постиженията.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Признаване на мобилността и оценяване на личностното и професионалното развитие на всеки участник чрез издаване на сертификат Europass,сертификати от изпращащата и приемащата организации, Езиков паспорт.

ФИНАЛЕН ЕТАП:

 • разпространение на резултатите от проекта;
 • изготвяне на отчети от участниците и крайни отчети на иницииращата и приемащата организации.

Проектът ще се реализира в рамките на една календарна година, от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 год. от ДФСГ „Интелект“, като инициираща организация, в партньорство с WBS Training AG Дрезден, Германия.

Повече информация за дейностите и сроковете по проекта можете да намерите тук:


График за подбор на участници – ученици в проекта 
Списък на допуснатите до втори етап на подбор
Справка за извънкласна и извънучилищна дейност*

 

*Справката се изтегля, попълва се в електронен вариант и се представя на хартиен носител на Комисията за подбор