ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ”

Иновативно училище

 

с награда „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“  2018

 

В контекста на ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, което реализираме в ДФСГ „Интелект“ и водени от целите за глобално развитие през хилядолетието, като гимназия с приз „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ 2018, ние ще работим през учебната 2018/2019 г. за разширяване на знанията, уменията и интересите на учениците по теми като:

 • Здраве и благоденствие
 • Образование
 • Глобална икономика
 • Бедност
 • Екология и околна среда

 

За целта планираме:

 • Изготвяне на Наръчник „Видео уроци по глобално образование“
 • Ще бъде разработен от екип учители- представители на всички предметни области
 • Ще бъде създадена секция „Глобално образование“ в учил. сайт, където ще бъде достъпен за ползване в ЧК, или други часове
 • Ще бъде разпространен и на оптичен носител, за да е достъпен за ползване и в по-малки населени места
 • Създаване на СИП „Глобален гражданин“ и СИП „Здраве и благоденствие чрез образование“ с цел:
 • Проучване, систематизиране на информация и изготвяне на информационни материали
 • Организиране на workshop-ове в ДФСГ „Интелект“ и други плевенски училища
 • Визуализиране целите на хилядолетието и правата на човека върху челната страна на вътрешните стълби в ДФСГ
 • Организиране на Кръгла маса „НИЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ“ – ученици, учители, родители, местна общност

 

Инициативите ни ще обхванат:

 • Директно, всички ученици на гимназията от 8 до 12 клас (около 500, т.к. ще участват и завършили ученици) и 35 учители –класни ръководители и преподаватели по различни дисциплини
 • Индиректно, около 200 ученици от основни училища в Плевен: „Кл.Охридски“, „В.Левски“, „Й.Йовков“ и „Цв. Спасов“, където ще се провеждат workshop-ове и ще се разпространяват информ.материали
 • Индиректно, около 100 лица-родители и представители на местната общност
 • Индиректно, около 100 лица от малки населени места на община Плевен

Проектът „ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ” се реализира от БПМР във връзка с  Българското председателство на Съвета на ЕС с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Граждански организации и

местни власти, Договор № CSO-LA/20171389-142