Ученици-Проект

П Р О Ц Е Д У Р А

ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ

по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”

по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

№ 2018-1-BG01-KA116-047187

ПЪРВИ ЕТАП

ПОДБОР ПО ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ

 1. Кандидат-участниците подават заявления и декларация по образец до Комисията за подбор на участници в периода 19.09.2018 г. – 28.09.2018 год.
 2. Право да кандидатстват по проекта имат всички лица, преминаващи първоначално професионално образование и обучение в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” – Плевен, отговарящи на следните критерии:
  • Лицето е ученик в ХІ клас през уч. 2018/ 2019 год.;
  • Лицето няма наложени наказания от Педагогическия съвет за уч. 2017/ 2018 год.
  • Лицето има среден годишен успех за уч. 2017/ 2018 год., не по-нисък от Мн. добър 5,00;
 3. На 03.10.2018 год. Комисията за подбор изнася списък на допуснатите до II етап на подбор кандидати.
 4. Средният годишен успех на кандидата, посочен в заявлението, се пренася съответно във втория етап на подбор, с цел формиране на крайния бал за класиране на кандидатите.

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:

Председател: Михаела Карамфилова

Членове:

 1. Анета Юлиева
 2. Галя Алексиева
 3. Анелия Първанова

 

 

 

П Р О Ц Е Д У Р А 

ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”

по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Професионално образование и обучение“

№ 2018-1-BG01-KA116-047187

ВТОРИ ЕТАП

МОТИВАЦИЯ, ЕЗИКОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Подборът на кандидатите, допуснати до втори етап на подбор, се извършва с тест по английски език, тест за начална професионална подготовка, оценка на мотивацията им и оценка на извънкласната им и извънучилищна дейност.
 2. От 04.10.2018 г. до 12.10.2018 год. кандидатите подават до Комисията за подбор Справка за извънкласна и извънучилищна дейност (по образец) и Мотивационно писмо:
  • В справката се посочват извънкласни и извънучилищни участия през периода на обучение в ДФСГ „Интелект” – Плевен;
  • Всяко участие в извънкласна дейност се оценява с 1 точка;
  • Завоювано призово място се оценява с 2 точки;
  • Максималният брой точки за извънкласна дейност не може да бъде по-голям от 10 точки.
  • Кандидатите, оценени с повече от 10 точки, получават допълнително 1 точка.
  • На база посочените мотиви и направената аргументация в мотивационното писмо, кандидатите получават:
 • 10 точки – при много добра мотивация
 • 5 точки – при добра мотивация
 • 3 точка – при ниска мотивация
 1. Тестът за проверка на началната професионална подготовка:
  • Провежда се на 15 октомври 2018 год.
  • Тестът проверява знанията по информатика и информационни технологии и е с продължителност 1 астрономически час.
  • Максималният брой точки за оценяване на теста е 60 точки.
 2. Тестът по английски език:
  • Провежда се на 18 октомври 2018 год.
  • Тестът е с ниво на трудност В1 и продължителност 1 астрономически час;
  • Максималният брой точки за оценяване на теста е 80 точки.
 3. Броят на точките от справката за извънкласна и извънучилищна дейност, мотивационното писмо и тестовете се преобразуват в оценки с точност до 0,01.
 4. В крайното класиране участват всички кандидати, покрили минимум 50 % от общия брой точки в теста за проверка на езиковото ниво и минимум 50 % от общия брой точки в теста за проверка на първоначалната професионална подготовка.
 5. Крайното класиране се извършва на база сбор от:
 • средния успех от първия етап;
 • удвоената оценка от теста по английски език;
 • удвоената оценка от теста за начална професионална подготовка;
 • оценката за извънкласна дейност и мотивация.
 1. Групата от 10 участника и 2 резерви по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” се формира от първите 12  кандидата с най-висок бал.
 2. На 22.10.2018 год. Комисията за подбор обявява крайните резултати от първоначалния подбор на участници по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички”.

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:

Председател: Михаела Карамфилова

Членове:

 1. Анета Юлиева
 2. Галя Алексиева
 3. Анелия Първанова

 

Назад