Целта на СИП Глобален гражданин е да се повиши информираността и задълбочи разбирането на философията, принципите и методите на глобалното образование, както и да се изградят социални и граждански умения у  учениците, така че те да посрещат предизвикателствата на глобалния свят не само в професионален, но и в граждански аспект, да се потърсят отговори на въпросите:

Какво е глобален свят и глобални проблеми?

Какви трябва да са глобалните граждани и как да се справим с глобалните проблеми?

В глобалното общество и икономика и при наднационалния характер на много от проблемите и решенията на младите хора са необходими знания, умения и компетентности, които да им позволят да общуват ефективно, да анализират глобалните процеси, да осмислят своята роля в глобален аспект, да могат да поемат инициативи и да вярват във възможността да бъдат агенти за промяна за справедлив свят.

Младите хора трябва да изградят умения за критично мислене, анализиране на решения и справяне с проблеми,  да развият ценности и отношение за социална справедливост и активна гражданска позиция. Стремежът е, пред учениците да се поставят въпроси от глобален характер, които изследват икономическите, екологичните и социални взаимовръзки между хората от различни места.

Освен включването на актуална информация в процеса на преподаване, новият начин на глобално обучение предлага промяна в подхода, а не толкова в съдържанието. Процесът на обучение трябва да включва интерактивни методи, които ще направят процеса интересен за учениците, ще предизвикат любознателността им.

 

Какво е глобално образование?

Глобалното образование е образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света.     То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено. Глобалното образование поставя акцент върху изследване на взаимовръзките, които съществуват между държавите, между общностите, между хората в глобалната обществена среда, то се фокусира и върху развиване на умения на младите хора да действат съобразно знанията за тези взаимовръзки, и върху ценностите на глобалния гражданин.

 

Какво е образование за развитие?

Образованието за развитие е процес, основан на принципите на активното учене, солидарност, равенство, включване и сътрудничество. Образованието за развитие поставя на преден план международните приоритети за устойчиво развитие на човечеството и спомага за разбиране на причините и последиците от глобалните проблеми. Образованието за развитие насърчава пълноценното участие на всички хора в борбата със световната бедност и изключване, цели да повлияе на национални и международни икономически, социални и екологични политики, като ги направи по-справедливи и устойчиви и базирани на правата на човека.

Една от основните задачи на образованието за развитие е да популяризира Целите на хилядолетието за развитие, приети с Декларация на хилядолетието от Общото събрание на ООН през септември 2000 г., продължени и надградени през септември 2015 г. с Целите за устойчиво развитие.