Образованието за развитие е процес, основан на принципите на активното учене, солидарност, равенство, включване и сътрудничество. Образованието за развитие поставя на преден план международните приоритети за устойчиво развитие на човечеството и спомага за разбиране на причините и последиците от глобалните проблеми. Образованието за развитие насърчава пълноценното участие на всички хора в борбата със световната бедност и изключване, цели да повлияе на национални и международни икономически, социални и екологични политики, като ги направи по-справедливи и устойчиви и базирани на правата на човека.

Говорим за глобални цели под името „Цели за устойчиво развитие”, обединени от идеята за универсалност и приложимост във всяка страна. Цели, които очертават нуждата от демокрация, върховенство на закона, граждански ангажимент и добро управление. Цели, в които са заложени пет основни променливи: (1) не забравяй никого; (2) заложи на устойчивото развитие; (3) променяй стопанствата към включващ растеж и повече работни места; (4) гради мир и ефективни, отворени и отговорни публични институции; (5) изкови ново глобално партньорство.

Към старите Цели на Хилядолетието за развитие са добавени цели за неравенството, икономическия растеж, достойния труд, състоянието на градовете и селищата, индустриализацията, енергията, климатичните промени, отговорното потребление, мира, справедливостта и институциите.

В крайна сметка целите могат да се групират около 6 ключови думи: достойнство, хора, благоденствие, планета, справедливост, партньорство.

 

 

Проблеми, с които се сблъсква днешният свят:

 • Бедност
 • Неравенство между страните в света
 • Глад
 • Лошо здравеопазване и разпространение на болести
 • Мръсна вода
 • Липсващи санитарни съоръжения
 • Липса на образование – много деца не могат да ходят на училище
 • Лошо заплатен труд и липса на работни места
 • Слаб икономически растеж – страните нямат достатъчно финансови средства, за да осигуряват на хората достоен живот
 • Неравенство между половете – мъжете и жените не се третират равно и нямат равни възможности
 • Войни, конфликти и нестабилност
 • Хората не се чувстват сигурни
 • Насилие в отношенията между хората
 • Корупция и липса на правен ред, социална несправедливост
 • Неспазване на правата на човека
 • Страните не си сътрудничат и трудно стигат до съгласие за решаване на глобалните проблеми
 • Не всеки има достатъчно добър жизнен стандарт
 • Лоша инфраструктура, липса на нови технологии и комуникационна техника
 • Липса на сигурност в градовете и общините
 • Градовете не функционират съобразно нужната грижа за природата, консумират повече, отколкото в света може да се произведе
 • Нерационално използване на природните и стопанските ресурси, твърде малко рециклиране.
 • Все по-видими климатични промени
 • Замърсени морета
 • Разрушени жизнени пространства
 • Ограничен достъп до технологии и до скъпи мобилни телефони и компютри.
 • Хората не се чувстват добре защитени
 • Бързо увеличаване на броя на населението в света
 • Нездравословно напълняване
 • Расизъм
 • Морален разпад на обществото

 

Целите на хилядолетието за развитие, сред които сме подбрали тези, които ще  използваме като база за темите, по които ще работим са :

 

 • Подобряване на основното и средното образование.
 • Осигуряване на устойчива околна среда.

 

Глобалните цели в моето ежедневие  са целите за устойчиво развитие, подбрани спрямо темата „ Здраве и благоденствие чрез образование“ , а именно:

 • Добро здраве
 • Качествено образование
 • Отговорно потребление

 

В съчетание с обучението по Английски език в ІХ клас, което е част от професионалната подготовка на учениците в гимназиалната степен на професионалните гимназии, учениците придобиват културологични и специфични знания, формиращи личността на ученика като широкообразована, компетентна, нравствена и емоционално пълноценна личност.

Работaта с оригинални английски текстове допринася за развитието на комуникативните умения, логично и аргументирано мислене, езиковата грамотност.Важно е чрез учебната програма да се откроят онези значими от практическа гледна точка знания, умения и ценностни нагласи/ отношения, чието овладяване и изграждане довеждат реално до това всеки ученик да е постигнал необходимата му и достатъчна степен на комуникативна компетентност по английски език, за да може да използва пълноценно този език в разнообразни житейски, учебни и професионални ситуации. В този смисъл езиковата грамотност и компетентност по английски език на ученика се определя не само от количеството натрупани знания по лексика и граматика и от механичното им запаметяване, а основно от умението му да конструира мисъл от чутото, видяното и прочетеното, да изразява успешно мислите и чувствата си съобразно с комуникативните си намерения и ситуации в устна и писмена форма, като подбира най-подходящите за случая изразни средства.

 

Обучението по  посочените теми на английски език си поставя следните цели:

√ да доразвие и разшири чуждоезиковата култура и културата на общуване на английски език;

√ да допринесе за общото културно и интелектуално развитие на личността на ученика;

√ да възпита готовност за междукултурно общуване, основано едновременно на самоуважение, уважение и толерантност към различията;

√ да развива езиковите и речниковите умения на ученика на базата на свободна комуникация на английски език върху обсъждания литературен материал;

√ да създава литературнокритически умения;

√ да насърчава произвеждането на собствени устни и писмени изказвания върху интерпретирания художествен текст в непосредствена връзка с цялостния процес на чуждоезиковото обучение: устен и писмен коментар на текст, описание, преразказ резюме, характеристика, интерпретация, писмен проект;

Програмата предвижда използването на разнообразни методи на обучение: ролеви игри, решаване на казуси, мозъчна атака, дискусия, презентация.