Като иновативно училище, което извършва целенасочена, планирана и контролирана промяна, ние въведохме следните иновативни практики:

 • Работа с иновативни и интерактивни методи в учебните часове.
 • Работа в платформата Programiram.com
 • MyEnglishLab – онлайн курс, който помага на учащите да усъвършенстват четирите си умения, за да бъдат по-добри комуникатори на  английски. Той осигурява допълнителна подкрепа за учениците извън класната стая и когато пишат домашната си работа, получават допълнителни съвети и обратна връзка, за да насърчават и подкрепят ученето.
 • Иновация ТУРИЗЪМ-въведен предмет „Икономика на туризма“

Целта бе да се решават някои  организационни и съдържателни проблеми в образователния ни процес и да се допълни дефицита от знания.

Включването ни в НП „Иновации в действие“ ни дава възможност за  обмяната на иновациите в образованието с други училища и   възможност за изграждане на едно по-модерно училище, в което учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене.

Възможност за надграждане на  различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Резултати:

 • Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна, но не са иновативни
 • Осъществени мобилности между партньорите
 •  Създадено иновативно пространство между училищата в нашето партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения
 • Демонстриране напредъка и приложените иновации в участващите училища;
 •  Създаване на условия за бъдещо партньорство за иновации:
 • Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация, публикуване н изпълнение
 • подпомагане между партньорите при прилагане на  иновативни практики.
 • Информираност и публичност за провеждащите се иновациите в училищата партньори

През учебната 2017/2018 година  ДФСГ „Интелект“ беше включена в списъка на иновативните училища в България.

Заложената иновация е за 4 години до 2021 г. и включва  учениците от две паралелки специалност „Икономическа информатика“/ 8а и 9а клас в първата учебна година/

За този период по избрани предмети   –  английски език, математика и  информационни технологии  и някои от икономическите дисциплини ще се преподава с помощта на интерактивни методи с избрани технически средства, учебници и помагала съответстващи на спецификата на учебнот съдържание и методите на общуване за създаване на позитивен  микроклимат и  за мотивиране и стимулиране на учащите и учителите.

През 2018/2019 година иновацията се разширява и иновативните процеси продължават да се развиват със същите  ученици   вече 9а и 10а клас. Насочена е към  развитие на предишните области  и върху нови такива а именно: методи за събиране и предоставяне на информация за целите на обучението; за обмисляне и разбиране, за прилагане на знанията, за анализ, за намиране на нови решения и други. Използване на различни източници, с  промяна на фокуса на задачите с цел гъвкавост, адаптивност, творчество, надеждност и процент на успешност  при изпълнение на задачите.

През 2019-2020учебна година със същите  ученици   вече 10а  и 11а клас продължава развитието и модифицирането на  всички области  и  ще се наблегне върху  методи за получаване на обратна връзка с цел определяне на плюсовете и  възможни минуси при осъществяването на проекта, както и набелязване на мерки за по- нататъшно развитие.

Неразделна част от предприетите стъпки трябва да бъдат редовно организирани  вътрешноучилищни състезания за стимулиране на учениците от различни нива – 9клас, 10 клас, 11 клас. За проверка на резултатите и определяне на  достигнатото ниво се предвиждат участия в други училищни и регионални мероприятия.

През учебната 2020/2021 година  същите  ученици   вече от 11а  и 12а клас ще  работят  и по  специалните  предмети „Предприемачество“ и „Право“.

Ще продължава да се подчертава важността  на  развитието и модифицирането на  всички области  и  ще се наблегне върху  методи за получаване на обратна връзка с цел определяне на плюсовете и  възможни минуси при осъществяването на проекта, както и набелязване на мерки за по- нататъшно развитие.

Мониторинг и оценяване на ефективността на проекта  –  чрез методи за получаване на обратна връзка,  анкетиране; интервюиране, експертна оценка и др. Очакваните обратни връзки от всички, участващи в една или друга степен в проекта, а именно – ученици , учители, родители , представители на работодателите, обществения съвет към училището и други – ще  ни бъдат коректив и  ще са база за подобряване на работата на всички участници  още от първата година на проекта.