В периода 20-21.11.2019 г. се проведе работна среща по НП „Иновации в действие“, в която ДФСГ „Интелект“ бе домакин за:

  1. Частна профилирана гимназия „ Антоан дьо Сент Екзюпери“ – гр. Варна
  2. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Кюстендил

Представяне на партньорите по проект“Иновации в действие“

За партньорството ни с частното училище от гр. Варна тя е втора по ред / 14-15.11.2019г./ бяхме гости на профилираната гимназия.

Като част от мрежата на иновативните училище ние в ДФСГ „Интелект“ извършвайки целенасочена, планирана и контролирана промяна,  въведохме следните иновативни практики:

  • Работа с иновативни и интерактивни методи в учебните часове.
  • Нов учебен предмет „Основи на уеб програмирането“  работа в платформата Programiram.com
  • Иновативни методи в обучението по Английски език чрез MyEnglishLab— онлайн курс, който помага на учащите да усъвършенстват четирите си комуникативни умения на чужд език.
  • Иновация ТУРИЗЪМ—въведен но учебен предмет „Икономика на туризма“.

 Резултатите от създаденото иновативно пространство в училище и между нашите партньори, нововъведенията и осъществените мобилности  ни помогнаха за обмяна на идеи и мултиплициране на партньорския опит в училищния ни живот.

              В рамките на три  дни /20-21.11.2019 г./ съвместно с нашите партньори по НП   „Иновации в действие“ обменихме иновативни идеи и методи  на работа в учебните часове по български, английски, икономика на туризма и предприемачество.

              Въведените в активна употреба  иновативни методи на обучение в учебния процес създават творческа среда за работа, развиват мотивацията и креативността на младите хора.

              Иновативните методи на работа в подкрепа на учебните дейности, които  внедрихме в част от предметите,  надграждаме за четиригодишен период до 2020 г., документираме периодично и резултатите от  тях съпоставяме с текущите резултати на другите класове от випуска в които основно се залага на традиционните методи на работа.

              Подобрената образователна среда в участващите класове промени мотивацията на участниците, повиши имиджа на гимназията и удовлетвори очакванията на учениците, техните семейства и преподавателите. Специфичното задоволяване на потребностите от знания сред подрастващите в рамките на креативната среда доведе и до привличане на ученици от други образователни институции в града.

              Иновативните елементи по отношение организацията на учебния процес и представянето на учебното съдържание по различен начин, както и превръщането на ученика в активен участник в учебния процес водят до усъвършенстване на образователното взаимодействие и ключовите компетенции. А участието ни в НП „Иновации в действие“  и обмяната на идеи между партньорите е отправна точка за нови иновации в следващ период.

За период от три години от началото на момента в който сме списъка на Иновативните училища участващите ученици са повече от 200, което е около 50 % от ученическия състав на гимназията

Въвлечените педагогически специалисти са около 20, а непедагогическите приблизително 5.

Активна роля и присъствие в иновативните процеси имат и нашите родители.