Важни Новини

Уважаеми родители и ученици, 

В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието и т.1 от Заповед №РД-01-275/13.11.2020г.

на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че считано от 23.11.2020г. (понеделник) ДФСГ „Интелект“ – Плевен, прилага алгоритъм за приоритетност и

редуване съгласно приложения  график.

Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 13.11.2020 г.и утвърден със Заповед №РД-04-94/19.11.2020 г. на директора на

училището. Същият е съгласуван с Обществения съвет.

При настъпили промени, ще бъдете уведомени!

Бъдете здрави – Вие и Вашите семейства!

С уважение!

От Ръководството на ДФСГ „Интелект“