Важни НовиниПостиженияПроект "Дигитална икономика"

На 18 декември 2020 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, проведе своето най-тържествено ежегодно събитие – годишната валоризационна конференция, по време на която се прави обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България. При това през 2020 г. се отбелязва и края на Програмния период „Еразъм+“ 2014 – 2020 г. На конференцията проектът Дигитална икономика – технологии за всички на ДФСГ „Интелект“ беше отличен със сертификат за качество.

Нашата гимназия приема това признание като оценка както на проект ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, така и на опита, който вече имаме при разработването, управлението и изпълнението на проекти. 

На 11 май 2020 г. чествахме 30 години от създаване на гимназията. През 16 от тези 30 години работихме по проекти на секторна програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ и на програма „ЕРАЗЪМ+“. Няколко пъти сме удостоявани с признания – още първият ни проект през 2004/2005 година беше оценен със сертификат за качество в категорията „Иновативни проекти“; друг наш проект беше отличен със сертификат за качествено управление; през 2017 г. извоювахме ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ  в сферата на професионалното образование и обучение. От тогава  до днес всички проекти, по които работим, са в областта на дигиталните технологии. Т.к. светът интензивно се цифровизира, а технологиите променят връзките между хора, пазари, територии и парични потоци,  насочихме вниманието си към дигитализацията. Още повече, че за младите хора физическият и дигиталният свят е почти едно и също място.  Убедени, че дигиталните знания и умения все повече са необходимо условие за тяхната реализация, започнахме с проекта ДИГАТАЛНА ИКОНОМИКА – ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВСИЧКИ. В него участваха два потока: ученици и учители по професионална подготовка. Основната ни цел за ученическия поток бе да се овладеят възможностите за дигитална трансформация на бизнеса в основни ключови области на фирмената стратегия (клиенти, конкуренция, данни, иновации), а за потока на учителите целта бе надграждане на  професионалните им компетентности за работа със системи и технологии за управление на знанието и за използване на хибридни облачни модели.  

С убеждението, че информационното общество е фактор за модерно гражданство и конкурентна икономика, продължаваме в същата посока: през 2019 г. проектът на ДФСГ „Интелект“ е ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС – ИРЛАНДСКИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ IT УМЕНИЯ; през 2020 г. – ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ, отново с два потока- ученици и учители, а през м. октомври 2020 г. подадохме проектно предложение по мярка К2 – ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА „ИНТЕЛЕКТ“.