По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с награди и грамоти бяха удостоени:

С почетни грамота „Неофит Рилски“ – г-жа Михаела Карамфилова – Заместник-директор по учебно-производствена дейност и преподавател по икономически дисциплини в ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен

С Грамота от Община Плевен за принос в областта на образованието – Севинч Алиева – учител по икономически дисциплини.

Лично послание от г-жа Михаела Карамфилова:

Уважаеми колеги,
Искам да изкажа своята благодарност за тази награда на всички Вас!
Доверието, подкрепата и екипна работа през всички тези години ме карат да приема тази награда не като лична, а като награда за упоритата работа, мотивация и всеотдайност на целия екип в ДФСГ „Интелект“.
Всеки един от вас със своя труд, създаде условия да заслужа почетното отличие „НЕОФИТ РИЛСКИ“ днес.
За мен е много ценно това сътрудничество и го считам за подарък за всички нас, участвали в труден, но вълнуващ образователен процес, особено в условията на COVID през последните месеци.
Пожелавам на всички нас нови интересни проекти, открития, постижения, възможности за доказване и заслужено нови победи и награди.

 Г-жа М. Карамфилова работи за утвърждаването на ДФСГ „Интелект“ като водеща образователна институция в гр. Плевен и региона повече от 20 години. Осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми. Активно съдейства с идеи за осъвременяване на училищната среда.

Михаела Карамфилова работи в ДФСГ “Интелект“ от 1999 г. като заместник директор, икономист. Преподава различни икономически дисциплини: Застраховане, Социално осигуряване, Маркетинг, Мениджмънт, Предприемачество, Бизнес комуникации, Управление на човешките ресурси, Проектен мениджмънт.

Ползва се със заслужен авторитет сред учениците, родителите и колегите. В интерес на образователният процес осъществява активно сътрудничество с фирми, социални партньори и обществени организации в страната и чужбина. Продължава да изгражда партньорства и в рамките на НП „Иновации в действие“, насочени към педагогическо взаимодействие, споделяне на опита и ефективно сътрудничество.

В работа си осъществява градивна комуникация с всички страни в образователния процес, прилага съвременни интерактивни методи на обучение, стимулира ученическата креативност и търси решения отговорно и продуктивно.

 Като ЗДУПД и преподавател по икономика формира у учениците общочовешки добродетели, необходими им за постигане на успешна реализация и социализация в обществото. Последователната й  и целенасочена работа с учениците от гимназията с цел развитие и подкрепа в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение е в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им.

Г-жа Михаела Карамфилова е инициативна, креативна, мотивирана и всеотдайна в работата си. Създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творчески заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и в при провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности, включително и в извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID.

Г-жа Михаела Карамфилова притежава I професионалноквалификационна степен, което намира отражение в качеството на нейната работа като педагог, преподавател и заместник директор.

Севинч Алиева

По предложение на Педагогическия съвет на ДФСГ ‘Интелект“ колегата Севинч Алиева беше номинирана и тържествено наградена с грамота на Община Плевен от кмета г-н Георг Спартански за отличната си работа като учител по икономика и за активната си организаторска дейност, с която спомогна да се осъществят поредица от инициативи на Ученическия съвет и то в условията на пандемия .

Благодаря на колегите за съвместната работа, на ръководството на ДФСГ „Интелект“ и най- вече на г-н Райков за доверието и подкрепата през годините! 

Севинч Алиева