Важни Новини

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Изборът на училище след 7-ми клас е първата съзнателна стъпка към избора на бъдещия професионален път, по който всеки ученик ще поеме в живота си. Правилно избраният профил/специалност ще улесни пътя към желаната професия и ще направи ученето по-лесно и осъзнато за ученика. Отчитайки важността за избора на училище и профил/професия за всеки ученик,  предоставяме актуална и съществена информация за сроковете и дейностите в хода на кампанията по приема на учениците в неспециализираните училища по места по ДПП за учебната 2021/2022 година.

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за учениците  от VII клас ще бъдат обявени до 28 юни, а от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г. в електронната платформа на адрес: https://priem.mon.bg.

Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.

Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което се обучава.

До 01.07.2021 г. учениците ще получат от училището, в което се обучават служебни бележки с резултатите от изпитите.

До 02.07.2021 г. училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование.

В периода от 05 до 07 юли 2021 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии. Информация за училищата в област Плевен, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година и начина на балообразуване за всяка паралелка е публикувана на сайта на РУО – Плевен в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране може да се осъществи по един от следните начини:

 • Самостоятелно – от родителя и ученика, от персонален компютър през електронната платформа на адрес: https://priem.mon.bg, като се използва идентификационния код от служебната бележка на ученика;
 • В определените училища-центрове – от определени длъжностни лица, с осигурен служебен профил в електронната платформа.
 • В Регионално управление на образованието – Плевен, намиращо се на адрес: ул. „Димитър Константинов” № 23, ст. 325, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

 1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню в електронната платформа.
 • Желателно е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.
 1. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.
 2. Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
 3. Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. Кандидатите от други области следва да представят и служебна бележка с резултатите от изпитите.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва на областно ниво от РУО – Плевен.

До 13 юли 2021 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки). Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е до 16 юли 2021 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 16 юли 2021 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 16 юли 2021 г.губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Плевен, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2021 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в срок до 22 юли 2021 г., в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата-центрове. Кандидатства се за училища/ паралелки, в които има свободни места, в периода 26 – 27 юли 2021 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2021 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2021 г. с кандидатстване в самото училище.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ
във връзка с кандидатстване в училища с държавен план-прием
за учебната 2021 / 2022 г. в област Плевен

ДейностиСрокМясто на реализиране
Обявяване на резултати от изпититедо 28.06.2021 г.В платформата https://priem.mon.bg В училището, където ученикът учи.
Издаване на свидетелство за завършено основно образованиедо 02.07.2021 г.Училището, в което ученикът е завършил VІІ клас.
Подаване на документи за участие в класирането05 – 07.07.2021 г.в училище-център / Оnline самостоятелно / в училището, в което ученикът е завършил VІІ клас
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 13.07.2021 г.В платформата https://priem.mon.bg Училищата, осъществяващи държавен план-прием.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране.до 16.07.2021 г.В училищата, където са приети учениците.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 20.07.2021 г.В платформата https://priem.mon.bg Училищата, осъществяващи държавен план-прием.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.до 22.07.2021 г.В училищата, където са приети учениците.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23.07.2021 г.В училищата, в които се осъществява държавен план-прием. В сайта на РУО – Плевен; Във фоайето на РУО-Плевен, В училищата-центрове за прием на документи за трети етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27.07.2021 г.Оnline самостоятелно / в училище-център /
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране29.07.2021 г.В платформата https://priem.mon.bg В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30.07.2021 г.В училищата, където са приети учениците
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02.08.2021 г.Във фоайето на РУО-Плевен, В платформата https://priem.mon.bg В сайта на РУО – Плевен; В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванедо 10.09.2021 г.В училищата, в които има свободни места

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (05 – 07 юли 2021 г.) и в трети етап (26-27 юли 2021 г. вкл.) на класиране
за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

ОбщинаУчилище-център, населено мястоАдресЩе приема документи на:
БеленеОУ „Васил Левски“ 
гр. Белене
ул. „Еп. Евгений Босилков“ №1I и III етап
ГулянциСУ „Христо Смирненски“
гр. Гулянци
ул.“Г.С.Раковски“ №19I и III етап
Долна МитрополияСУ „Васил Априлов“
гр. Долна Митрополия
ул.“Трети март“ №29АI и III етап
Долни ДъбникСУ „Христо Ботев“
гр. Долни Дъбник
ул.“Христо Янчев“ № 58I и III етап
ИскърСУ „Христо Смирненски“
гр. Искър
ул. Георги Димитров 43I и III етап
КнежаОУ „Васил Левски“
гр. Кнежа
Ул. „Опълченска“84I и III етап
ЛевскиОУ „Максим Горки“
гр. Левски
ул. „В.Априлов“ № 50I и III етап
НикополСУ „Христо Ботев“
гр. Никопол
ул. „Сливница“ 7I и III етап
ПордимСУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим
ул. „Иван Божинов“ №11I и III етап
Червен брягОУ „Христо Смирненски“
гр. Червен бряг
ул.“Паисий“ 37I и III етап
ПлевенОУ „Йордан Йовков“
гр. Плевен
ул. „Петко Каравелов“ № 22I етап
ПлевенОУ „Д-р Петър Берон“
гр. Плевен
кв. „Сторгозия“, ул.“Д-р П.Берон“ № 2I и III етап
ПлевенОУ „Св.Св.Климент Охридски“
гр. Плевен
ж.к. Дружба“ ІI и III етап

 Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

І класиране: 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа