ДФСГ „Интелект“ обявява процедура по подбор на участници / ученици и учители/ по проект

   „STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО образование-синхрон между реалното и дигиталното “

 програма „Еразъм+“, № 2021-1-BG01-KA121-VET-000005969              

РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ:

*Интегриране на гимназията в Европейското образователно пространство;

*Създаване и развитие на международните връзки;

*Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии-модерно и сигурно надграждащо образование;

*Разширяване на дигиталната грамотност за учениците;

*Надграждане на знанията, уменията и компетенциите на преподавателите;

*Създаване на кредит на доверие и повишаване на познанията в т.ч. езиковите в контекста на глобализацията на икономическите процеси

*Структуриране на цифрова учебна пътека с 3 дигитални работилници, базирани на онлайн  инструментите за създаване на забавни уроци, STEM сътрудничество – споделяне на цифрови образователни стратегии и инструменти за арт обучение /демонстриране на знанията, уменията и компетенции/.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието е актуално и води до повишаване качеството на образование. Мобилността/практиката в реална работна динамична среда и придобиването на трудови навици, базирани на „УЧЕНЕ чрез ПРАВЕНЕ“, като вид подготовка е в основата на демократичното , достойното и отговорно онлайн поведение, необходимо днес в дигиталното общество.

*партньор: Краков/ Полша – Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

*мобилност: юли 2022 г.

*участници:

Мобилност УЧЕНИЦИ: 11 клас (20 ученици), преминаващи ПОО по икономика с цел развитие на професионалните компетентности, повишаване на социалните умения за пригодност към трудовия пазар, овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление на бизнес процесите, повишена проф. подготовка, отговаряща на нуждите на бизнеса.

Мобилност ПЕРСОНАЛ: 5 учители по професионална подготовка с цел надграждане на професионалните компетенции за работа със системи и технологии за управление на знанието, образованието и използването на хибридни облачни модели, подпомагащи професионалното развитие на подрастващите с цел повишаване на конкурентноспособността им.Ф