Важни Новини

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май-юни през учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, 

от 03 до 18 февруари 2022 година се подават на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2021/2022 година.

Подаването на заявления се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави).

    Заявленията са по образец и се предоставят от определените лица в училище, респ. в РУО – Плевен (стая № 329).

Нормативни документи