„STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО образование – синхрон между реалното и дигиталното“

С гордост можем  да съобщим, че сме одобрени за финансиране с настоящето проектно предложение, като гимназия притежаваща „Еразъм“ акредитация, сектор „Професионално образование и обучение“ – покана за кандидатстване към 11/18.05.2021 г.

Очакван период на мобилносттаюли 2022 г.

20 ученици и 5 учители

В последните три години ДФСГ „Интелект“  приоритетно работи в посока дигитализация на учебния процес. Открита е нова специалност „Икономическо информационно осигуряване“, наред с другите ни специалности: Икономическа информатика, Банково дело, Икономика и мениджмънт, Бизнес администрация, Съдебна администрация, Търговия  и др., а темите на защитените ни проекти през последните години са:

  • “ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” – Германия;
  • “ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС – ирландски практики за развитие на ключови IT умения при младите хора” – Ирландия;
  • “ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ в управлението на бизнес процесите – развитие на професионалната подготовка за нуждите на бизнеса” – Португалия,

което е една естествена основа да продължим да се развиваме в тази посока кандидатствайки като акредитирана институция и създаваща възможности за развитие на подрастващите и преподавателите.

Очакваният период на мобилността в Полша за учениците и учителите ще бъде в края на учебната година- юли 2022г. с оглед да не се изпуска от учебното време, а и да се натупат достатъчно професионални знания като база за трансграничната практика-мобилността.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование.

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM сътрудничество – акценти в дигиталните работилници. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. проекта ще има и социализиращ ефект.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен  подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. Дигиталните технологии ще способстват за внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

ДФСГ „Интелект“ като водеща образователна институция, базирайки се на цифровизацията и цифровите инструменти, като методи за учене,  създава нови възможности за подрастващите в гимназията и като средищен център приема дигиталното предизвикателство за нови знания и умения и успешно вгражда дигиталното обучение в учебния процес.

Иновативните практики  на гимназията в образованието при обучение в дигитална среда / дистанционно, смесено/ в ерата на технологиите, нашият проектен опит и опита на партньора ще са в основата на настоящия проект.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието е актуално и води до повишаване качеството на образование. Мобилността/практиката в реална работна динамична среда и придобиването на трудови навици, базирани на „УЧЕНЕ чрез ПРАВЕНЕ„, като вид подготовка е в основата на демократичното, достойното и отговорно онлайн поведение, необходимо днес в дигиталното общество.

*партньор: Краков/ Полша – Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

*мобилност: юли 2022 г.