Проектът бе  провокиран от необходимостта за онагледяване на процесите в образованието. ОНАГЛЕДЯВАНЕ в подкрепа на подобряване на експерименталната среда за повишаване на знанията. Среда насочена към постигане на ефективност в образователния процес в краткосрочен и дългосрочен аспект.  Съвременната динамика и дигитализация на процесите в образованието отдалечи част от подрастващите от културните институции като средища за надграждане и развитие в личностен и обществен аспект. Амбицията ни като педагогически специалисти бе да  осигурим съвременна образователна среда и да дадем възможност на своите ученици да използват съвременни технологии в учебния процес, наблюдавайки и участвайки в изкуството.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ е предназначена за ученици от първи гимназиалният етап. Включвайки се в нея с организирането на  поредица от занятия на принципите „дидактическа анимация“ и „учене чрез правене“, свързани с изучаване и популяризиране на изучаваното, ние работим за подобряване на  образователния процес.

      Провеждането на часове в музеите, библиотеките, читалищата и театрите /задължителни  и избираеми/ създаде условия за личностно развитие на учениците, промяна на мирогледа и индивидуалността. Развихме  познавателната и комуникативна дейности на учениците за създаване и поддържане на междуличностни отношения със съученици и различни представители на общността, в която се реализира проектът.

      Изграждането на национални и европейски ценности в бъдещите поколения е приоритет на общите усилия между педагогически специалисти, родители, деятели и културни специалисти, защото се нуждаем от национални и европейски лидери, които да развиват бъдещото образование. В този аспект участието ни в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ даде възможност за по – добро онагледяване на образователните процеси.

Основни цели на проекта:

1. ПОДОБРЯВАНЕ условията на експерименталната работа сред подрастващите, като се повиши информираността им и формираме у тях нови практически знания и умения, като задължителен елемент от общообразователната  и профилирана подготовка.

2. РАЗШИРЯВАНЕ на съвременната образователна среда с участието на културните институции в регион Плевен за постигането на атрактивен и ефективен образователен процес, стимулиращ личностното и професионално развитие на ученици и учители.

3. ОПТИМИЗИРАНЕ на дейностите по проекта и обогатяване на индивидуалния капацитет при осъществяване на дейности и инициативи със сътрудничеството на библиотеки, читалища, музеи и тетри, като културни средища за развитие на проактивността и креативността. Това ще подобри процесите на учене, грамотността и се очаква да промени положително индивидуалните резултати по предмети от предметната област на икономиката, география и икономика.

4. ОСМИСЛЯНЕ на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността за изграждането на нагласата, че всеки от учениците трябва да се стреми да търси подход към затрудненията и предизвикателствата на всекидневието.

5. СЪЗДАВАНЕ на интерес и любов към литературата и културните ценности. Разглеждане на литературата като изкуство и особен начин на изображение на действителността; като форма на обществено съзнание; като процес на създаване; като продукт на творческа дейност; като вид информация и знакова система

6. ОСИГУРЯВАНЕ на възможности за използване на културните институции като образователна среда и място за творческо развитие. Стремеж за повече възможности за използване на културните институции като образователна среда, за развиване на въображението на учениците, за повишаване на дигиталните им умения, компетентности, аналитичното мислене и за формиране умения за учене през целия живот. Умения, необходими както в бъдещето професионално развитие, така и в личностен аспект.

 Основни резултати:

 1. Създадени брошури и флайери – повишена информираност сред участниците и формиране на нови практически знания и умения, водещи до повишени индивидуални резултати по учебните дисциплини/измерване чрез успех.
 • Създадени презентации и видеа – атрактивен и ефективен образователен процес, стимулиращ личностното и професионално развитие на участниците, модел привличащ нови ученици към гимназията/измерване план-прием.
 • Обогатяване на индивидуалния капацитет при осъществяване на дейностите и инициативите, водещ до развитие на проактивността и креативността/измерване чрез успеха –постери, макети.
 • Осмислено свободно време, използвано за създаване на нови нагласи, предопределящи конкурентно способността в бъдеще.
 • Създадено отношение и интерес към културата и литературата, което е основа за развитие на културните ценности за едно по-добро бъдеще / издадени читателски карти на ученици и учители.
 • Голям брой реализирани учебни часове в интерактивна среда за развиване на въображението на учениците, повишаване на дигиталните им умения и компетентности, което създаде допълнителни възможности за бъдещата реализация.

Индикатори за успех.

 • Брой мероприятия – 15
 • Брой включени ученици – 380.
 • Анкетиране на участниците за успеха на програмата
 • Повишаване на успеха на учениците, които са взели участие в програмата
 • Повишаване на авторитета на училището – увеличен брой ученици в училището и/или увеличен брой желаещи да постъпят за обучение в училището и/или увеличен брой ученици за включване в стартиралите национални програми.
 • Създадено ефективно сътрудничество с родителите на учениците и други заинтересовани страни.
 • Създадено ефективно сътрудничество с външни организации или физически лица за развитие на националната програма.
 • Степен на готовност на ръководството на училището да организира, координира и участва по най-ефективен начин в национални програми, да подкрепя и мотивира педагогическия и непедагогически персонал, родителите и др. за участие.

Интерактивната трансформация на учебния процес, привличането на родителите като партньори, даде възможност учениците  да се включат активно в режима учене чрез правене и да разгърнат своя потенциал. Позитивната среда подпомогна ученето и  развитието на личността, съчетана с класно- урочната дейност /изнесените часове в културни институции/ подобри  комуникативните способности на подрастващите.